سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1388

مراجع صدور اجرائیه درخواست اجرا مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید:
الف-دفتر خانه اسناد رسمی و دفتر رسمی ازدواج وطلاق
در موارد زیر دفتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق مراجع صدور اجرائیه می باشد:
1-در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجرا(مشمول قانون روابت مالک و مستاچر)اعم از ابنکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است.در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرا مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.(بند الف ماده یک آئیننامه اجرا).
2-در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثنای غیر منقول)از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.(بند ج ماده یک آئیننامه اجرا –ماده 2قانون ازدواج-ماده 10نظامنامه دفتر ثبت ازدواج وطلاق مصوب1310)
3-نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سند است.(بند د آئیننامه اجرا)در این حالت باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضا نامه می شود.(ماده 48آئیننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب1317).
4-در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند (هر نوع که باشد )استفاده کننده مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفتر خانه مربوطه است.(بند201 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 60) توضیح اینکه با ادعای گم شدن ثبوت اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.(ماده 12آئیننامه اجرا).

ب-ادارات ثبت

بستانکار با استناد قبوضی که در اختیار دارد و موفق به در یافت وجه قبوض مزبور از بدهکار در وقت تعیین شده در قبوض نشود می تواند بمنظور وصول طلب خود از طریق اداره ثبت در خواست صدور اجرائیه بنماید.(بند ب ماده یک آئین نامه اجرا) چون در بعضی از اسناد شرط می شود ه در صورت عدم وصول یکی از قبوض اقساطی در موعد مقرر بقیه قبوض مدت دار بعدی تبدیل به حال می شود،در این گونه موارد صدور اجرائیه با دفتر خانه تنظیم کننده سند می باشد در این مورد بستانکار تقاضانامه ای را که فرم چاپی از اوراق بهادار است (فرم نمونه شماره یک) از اداره ثبت خریداری و تکمیل و امضاء می نماید. در خواست نامه مزبور دارای مشخصات زیر است.(ماده2 آئین نامه اجرا)
نام و نام خانوادگی – شماره شناسنامه – محل صدور- محل اقامت در خواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفتر خانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی صادر می گریدده است.
نام و نام خانوادگی و محل اقامت بدهکار در صورت فوت متعد نام و مشخصات ورثه او با تعیین اقامت گاه هر یک و هرگاه بین ورثه غایب یا محجور وجود داشته باشد باید نام و مشخصات و نماینده محجور یا غایب معین گردد.
موضوعی که اجرای آن تقاضا شده و شماره و تاریخ مستند در خواست صدور اجرائیه- (ماده 2 آئین نامه و تبصره ذیل آن) بستانکار تقاضانامه را به ضمیمه رونوشت مصدق سند تنظیمی (که قبوض اسنادی به استناد آن صادر شده) و اصل قبوض و فتوکپی مصدق قبوض به اداره ثبت تسلیم می نماید و با ارجاع تقاضا به متصدی اقدام در واحد اجرا، متصدی موظف است پس از بررسی از حیث کامل بودن مداک ارائه شده و سر رسید تاریخ قبوض بدواً ظهر اصل قبوض مزبور را با مهری ه حاکی از صدور اجرتئیه باشد با ذکر تاریخ و کلاسه پرونده اجرائی ممهور و رونوشت یا فتوکپی آن را در پرونده ضبط اصل ان را مسترد می نماید (ماده 70 ائین نامه اجرا) سپس اجرا به منظور اطمینان از نظر عدم تغییر محل اقامت بدهکار و پرداخت یا عدو پرداخت وجه قبوض به وسیله بدهکار از دفتر خانه تنظیم کننده سند استعلام و پس از وصول پاسخ مبنی بر عدم تغییر محل اقامت و عدم پرداخت وجه اقدام به تکمیل فرم اجرائیه در سه برگ می نماید.(فرم شماره 52)(چنانچه بدهکار از یک نفر بیشتر باشد به ازاء هر نفر اضافی دو برگ اجرائیه اضافه می شود.)
توضیح - برگ اجرائیه فرم چاپی است که دارای محل نام بستانکار و محل اقامت آنها و شماره قبوض، شماره سند ، تاریخ آن ، موضوع لازم الاجرا، محل امضای مسئول مربوطه و محل گواهی مامور ابلاغ و محل قید مفاد سند می باشد ، پس از تکمیل، برگ اجرائیه به امضای مسئول مربوطه می رسد و متصدی صدور اجرائیه با ثبت در دفتر رپرتوار (فرم شماره3) کلاسه پرونده را تعیین و سپس در دفتر عملیات اجرائی (فرم شماره 4) ثبت می نماید، کلاسه پرونده و شماره دفتر عملیات اجرائی در روی اوراق اجرائیه منعکس و 2 برگ از اوراق اجرائیه جهت ابلاغ به مامور ابلاغ و مابقی جهت تشکیل پرونده به بایگانی اجراء ارسال می شود.
ابلاغ اجرائیه- پس از ارجاع اوراق اجرائیه به مامور ابلاغ با توجه به ماده 14 و 15 آئین نامه اجرا مامور ابلاغ موظف است به محل اقامت بدهکار که در اوراق اجرائیه سند قید شده است مراجعه و یک برگ اجرائیه را به بدهکار با احراز هویت تسلیم و در نسخه دوم با اخذ امضاء یا اثر انگشت رسید دریافت و مراتب ابلاغ را در برگ ثانی با خط خوانا و جوهر ثابت گواهی و امضاء نماید. در ابلاغ اجرائیه رعایت مواد 14 الی 19 آئین نامه اجرا و بند های 235 و 238 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر 65 ضروری است.
مامور ابلاغ برگ اجرائیه ابلاغ شده را ظرف 48 ساعت از تاریخ در یافت باید به متصدی صدور اجرائیه تسلیم نماید و متصدی مزبور پس از انعکاس ابلاغ در دفتر عملیات برگ اجرائیه ابلاغ شده را به بایگانی اجراء ارسال تا پرونده مربوط پیوست و تسلیم متصدی اجرائیه شود، متصدی یاد شده پس از گواهی صحت ابلاغ در روی برگ اجرائیه ابلاغ شده مراتب را به تائید رئیس یا معاون و یا مسئول اجرا رسانیده سپس تاریخ ابلاغ را طی اخطاری (فرم نمونه شماره 5) به اطلاع بستانکار طریقه یا نحوه وصول طلب خود را اعلام می نماید.
لازم به توضیح است که چنانچه متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگ های اجرائیه در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعد مقیم آنجاست نیابت اجرائی داده می شود(ماده 14 ائین نامه اجرا) و مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات آئین نامه اجرا اقدام نماید(ماده 30 آئین نامه اجرا)
روش عملی صدوراجرائیه وعملیات اجرائی ازطریق دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق

در صورت عدم اجرای تعهدات بدهکار یا متعهد یا مستاجر سند رسمی ، بستانکار می تواند به منظور اجرای تعهدات بدهکار از طریق دفتر خانه اسناد رسمی و یا دفتر ازدواج و طلاق ( دقتر تنظیم کننده سند)در خواست صدور اجرائیه بنماید. در این مورد بستانکار بدواً تقاضانامه (فرم نمونه 6) صدور اجرائیه را زا قسمت فروش اوراق اداره ثبت خریداری و با تکمیل و امضاء آن از دفتر خانه تقاضای صدور اجرائیه می نماید(بند الف ماده یک آئین نامه ) دفتر خانه چنانچه در صدور اجرائیه خود داری و از ثبت محل کسب تکلیف نماید(تبصره اول ماده 4 ائین نامه اجرا) ولی در صورت سر دفتر صدور اجرائیه را بلااشکال تشخیص داد پس از احراز هویت متقاضی رونوشت سند را در برگهای مخصوص اجرائیه (فرم های نمونه ان پیوست است) در سه نسخه (اگر متعهد یک نفر باشد در سه نسخه و اگر متعهد متعدد باشد و یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و پس زا امضاء به مهر ویژه اجرا شود ممهور و موضوع صدور اجرائیه را طی نامه سفارشی به اطلاع بدهکار رسانید و اوراق اجرائی و تقاضانامه و قبض سفارشی و ضمائم دیگر را ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول به اجرای ثبت ارسال و رسید اخذ می نماید(ماده 4 آئین نامه اجرا)
به محض وصول اوراق اجرائیه بوسیله اداره ثبت و ارجاع آن به اجرا کلیه اقدامات و عملیات را ه برای اجرائیه قبوض اقساطی تا پایان مرحله ابلاغ انجام می شود از قبیل تعیین کلاسه و ثبت در دفتر رپرتوار و دفتر عملیات اجرائی و... در مورد اجرائیه فوق نیز صورت می گیرد

روش عملی ادامه عملیات اجرائی مربوط به اسناد شرطی و رهنی که موضوع آن اموال منقول است

روش عملی ادامه عملیات اجرائی مربوطه به استناد شرطی و رهنی که موضوع ان اموال منقول بوده و تاریخ تنظیم سند بعد از اصلاح مواد 34و 34 مکرر قانون سال 1351 باشد
بعد از اجرائیه یا حین آن مرتهن می تواند در خواست توقیف اموال منقول مورد وثیقه را زا اجرای ثبت بنماید در این مورد اجرای ثبت دستور توقیف مورد وثیقه را به مامور اجرا صادر می کند. در بعضی از اسناد ،مورد وثیقه اتومبیل است(ماده 21 آئین نامه اجرا). لذا بعلت اینکه اتومبیل معمولاً مکان مشخصی ندارد بدواً مراتب به مراجع قانونی مانند اداره شماره گذاری و راهنمائی و رانندگی جهت انعکاس رهن بودن اتومبیل در پرونده مربوط یا پلیس راه ژاندارمری و غیر و اعلام تا با معرفی مرتهن نسبت به توقیف آن اقدام شود و پس از توقیف اتومبیل بوسیله مراجع زبور مامور اجرا در صورت لزوم با حضور نماینده دادستان و کارشناس نسبت به توقیف آن وتحویل به حافظ معتبر اقدام می نماید. پس از توقف و گذشت مدت چهار ماه مهلت قانونی از ابلاغ اجرائیه (ماده 178 آئین نامه اجرا) متصدی مربوط پس زا اخذ پرونده از بایگانی اقدام به تکمیل کارت حراج(فرم نمونه شماره 15) در دو نسخه و امضاء آن بوسیله متصدی و مسئول مربوط به مرکز حراج راسال می نماید، کارت حراج فرم چاپی از طریق سازمان ثبت تهیه و در اختیار ادارات اجرا گذاشته می شود.

حراج مورد وثیقه اموال منقول

پس از وصول کارت حراج و تشکیل پرونده در مرکز حراج و بررسی وتطبیق مشخصات مورد وثیقه با صورتمجلس بازداشتی تنظیمی مامور اجرا با مندرجات سند،چنانچه در حراج اشکالی نباشد متصدی حراج نسبت به تهیه آگهی الصاقی حراج (فرو نمونه شماره 16)اقدام می نماید. در آگهی الصاقی حراج اموال منقول باید نکات زیر تصریح شود.(ماده 141 آئین نامه اجرا)
نوع اموال مورد حراج و توصیف اجمالی آن
تاریخ روز و محل و ساعت شروع ختم حراج
قیمتی که حراج از آن شروع می شود
با تهیه پیش نویس آگهی حراج نسبت به تکثیر آگهی های حراج اقدام و به رهن و مرتهن و نماینده دادستان و در صورت لزوم مامور انتظامی هر کدام یک نسخه تسلیم و یا برای ایشان ارسال می گردد و تعدادی از نسخ آگهی وسیله مامور ابلاغ در اماکن و معابر عمومی و تابلو اعلانات الصاق می شود. حراج اموال منقول در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 تا 12 صبح بعمل می آید.(ماده179 آئین نامه اجرا)
در صورتیکه هر یک از روزهای مقرر یاد شده مصادف با تعطیل باشد روز بعد از تعطیل روز حراج خواهد بود. روز مقرر در آگهی جلسه اول حراج با حضور نمایندگان قانونی(متصدی حراج- مسئول حراج- نماینده دادستان) تشکیل می شود چنانچه در جلسه اول خریداری بود مال فروخته خواهد شد، مگر اینکه مازاد مال در بازداشت غیر باشد جلسه موکول به موافقت مدیون و بازداشت کننده مازاد خواهد بود.(ماده 181 ائین نامه) ولی چنانچه در جلسه اول خریدری شرکت نکرد و یا مدیون با وجود خریدار در خواست نماید حراج به جلسه دوم موکول شود،(ماده 161 آئین نامه اجرا) حراج جلسه دوم موکول خواهد شد. در جلسه دوم با حضور نمایندگان قانونی که در وقت و محل مقرر تشکیل می شود خریداری پیدا نشد مورد حراج طبق مقررات در قبال اصل و حقوق دولتی به بستانکار (مرتهن) واگذار می شود.
صورتجلسه حراج(فرم نمونه شماره 17)باید دارای مشخصات زیر باشد: نام بستانکار و بدهکار و مشخصات مال مورد وثیقه و تاریخ شروع و ختم حراج و نام متصدی و مسئول حراج و نماینده دادستان و نام خریدار (اگر وجود داشته باشد) و مبلغ شروع حراج و مبلغ خریداری و شماره فیشهای مربوط به تودیع وجه به بانک و فیش اصل و نیم عشر و حق حراج صورتجلسه حراج بوسیله متصدی مزبور تهیه و تنظیم و به امضای مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن یا نمایندگان آنها در صورتیکه حضور داشته باشند (ماده 166 آئین نامه اجرا). تحویل مال منقول به کسیکه برابر مقررات در حراج برنده شناخته شده و دستور تنظیم سند واگذاری و وصول نیم عشر اجرائی و سایر حقوق قانونی و صدور فیش وجوه حاصله از فروش به بستانکار و تحویل مازاد ( احتمالی) به مدیون بعهده مسئول مرکز حراج می باشد (ماده 171 آئین نامه اجرائی) مسئول حراج پس از انعکاس حراج در کارت حراج، کارت مزبور را به پیوست یک برگ صورتمجلس حراج به اجرا اعاده می نماید.
لازم به توضیح است که فروش مال به نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهدله فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسئول وصول خواهد بود و حق حراج نقداً دریافت می شود.( ماده 167 آئین نامه اجرا). ضمناًچنانچه مورد حراج احتیاج به تنظیم سند انتقال اجرائی داشته باشد قبل از امضاء سند انتقال اخطار حسن نیت به عنوان بدهکار و رهن تهیه و ابلاغ می شود. سپس متصدی مربوطه مراتب انتقال اجرائی را به دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی (مورد اجراء)جهت قید در ستون ملاحظات سند رسمی اعلام می نماید.(ماده212 آئین نامه اجرا

روش ادامه عملیات اجرائی مربوط به اسناد رهنی وشرطی که موضوع آن اموال غیرمنقول بوده وتاریخ تنظیم سندبعدازاصلاح مواد34و34مکررقانون ثبت مصوب سال 1351 باشد

روش ادامه عملیات اجرای مربوط به اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیر منقول بوده و تاریخ تنظیم سند بعد از اصلاح مواد 34و 34 مکرر قانون ثبت مصوب سال 1351 باشد
پس از ابلاغ اجرائیه و گواهی صحت ابلاغ از طرف ممیز و مسئول مربوط و اعلام تاریخ ابلاغ به بستانکار و سپری شدن مدت شش ماه مهلت مقرر به اجرا واصل نشده باشد و یا ملک مشمول حراج نباشد با پرسش جریان ثبتی ملک از ثبت محل و بررسی و تطبیق مشخصات مورد وثیقه مندرج در برگ اجرائیه با مفاد پاسخ استعلام ثبت محل چنانچه اشکالی قانوناً به نظر نرسد پس ازگذشت دو ماه دیگر که جمعاً از تاریخ ابلاغ اجرائیه 8 ماه می شود پیش نویس سند انتقال و اخطار حسن نیت پس از وصول کلیه هزینه های قانونی از قبیل نیم عشر و دریافت وجوهی که مدیون تا قبل از سند انتقال به بستانکار پرداخت نموده تهیه پس از امضاء مدیر ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران بمنظور ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی ارسال می گردد.
پیش نویس سند انتقال باید حاوی کلاسه پرونده و خلاصه ای از جریان اصلی عملیات اجرائی پلاک و حدود مشخصات ملک و نام بستانکار و بدهکار و راهن یا راهنین (صاحبان وثیقه) و شماره سند لازم اجرا و تاریخ ابلاغ اجرائیه و کلاسه آن، میزان بدهی پرونده اعم از اصل و خسارت (در مورد بانکها) و نیم عشر وغیر و قید شماره فیش های مربوط و قید جمع مبلغی که ملک در ازای آن به بستانکار واگذار می شود باشد.
توضیح - امضاء سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی باید بعد از ابلاغ اخطار حسن نیت باشد.
تقاضای حراج- چنانچه در مهلت مقرر 6 ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه از طرف مدیون تقاضای حراج شده باشد و یا پرونده مشمول ماده 118 و 192 آئین نامه اجرا باشد، اموال غیر منقول بایستی قانوناً از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرا پس از تکمیل دو برگ کارت حراج (فرم نمونه شماره 21 –ماده 150 آئیننامه) و امضای آن بوسیله مسئولین امر کارت را به مرکز حراج ارسال نموده و مرکز حراج جریان ثبتی را از ثبت محل استعلام و موقعیت اعیانی ملک را با ترسیم کروکی از ثبت محل در خواست می نماید. (ماده 153آئین اجرا) و وسیله مامور اجرا وضعیت ملک را از نظر اینکه در اجازه رسمی هست یا خیر؟ در محل تحقیق و به مسئول حراج گزارش می نماید.
دایره حراج پس از بررسی حدود و مشخصات ملک مندرج در کارت حراج و تطبیق آن با استعلام ثبت محل مبادرت به تهه پیش نویس آگه حراج الصاقی نموده(فرم شماره 18) و پس از تعیین وقت جلسات حراج و امضاء آن نسبت به تکثیر آگهی اقدام و برای بستانکار و بدهکار و نماینده دادستان و نسخی را هم به مامور اجرا جهت الصاق در اماکن و معبر عمومی و تابلو اعلانات مرکز حراج (ماده 143 آئین نامه اجرا ) تسلیم می نماید. جلسات حراج اموال غیر منقول در روزهای یکشنبه و چهارشنبه تشکیل می گردد.(ماده 179 آئینامه اجرا)
جلسه حراج- چنانچه در جلسه اول حراج خریداری وجود داشته باشد ملک فروخته می شود مگر آنکه مازاد مال در بازداشت غیر باشد که تجدید جلسه موکول به موافقت مدیون و بازداشت کننده مازاد خواهد بود. در صورت عدم وجود خریدار در جلسه اول و یا درخولست بدهکار مبنی بر اینکه حراج به جلسه دوم موکول شود حراج به جلسه دوم موکول می گردد. جلسه دوم در وقت مقرر در آگهی تشکیل می شود و به خریدار فروخته خواهد شد و اگر هم خریداری شرکت نکند با در یافت کلیه هزینه های قانونی به بستانکار طبق مقررات واگذار می شود. جلسات حراج (فرم نمونه شماره 19 و 20) با حضور نمایندگان قانونی تشکیل و صورتمجلسهای تنظیمی به امضای نمایندگان قانونی و خریدار و بستانکار وبدهکار اگر حضور داشته باشند می رسد.
مسئول حراج مفاد صورتمجلس حراج را در کارت حراج منعکس و ضمن فتوکپی صورت مجلس حراج به اجرا ارسال می نماید، اجرا مکلف است (ماده 171 آئین نامه اجرا) پیش نویس سند انتقال اجرائی و اخطار حسن نیت را تهیه و پس از امضای رئیس اجرا در تهران و رئیس ثبت در شهرستان جهت تنظیم سند به دفتر خانه اسناد رسمی ارسال که پس از ابلاغ اخطار حسن نیت سند انتقال امضاء شود. سپس اجراءحسب مورد دستور تحویل و یا تخلیه ملک به انتقال گیرنده را به مامور اجرا صادر می نماید و متصدی امر موظف است مراتب انتقال اجرائی را به دفتر خانه تنظیم کننده سند رهنی جهت قید در ستون ملاحظات سند رهنی مزبور اعلام نماید(ماده 212 آئین نامه اجرا)
روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیر منقول است و تاریخ تنظیم آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرر اصلاحی مصوب 1351 می باشد.

روش عملیات اجرائی اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال غیر منقول است و تاریخ تنظیم سند آن قبل از تصویب ماده 34 و 34 مکرر اصلاحی قانون مصوب1351 می باشد
با توجه به اینکه تقاضای صدور اجرائیه طبق قانون قدیم (مربوط به سال قبل از 51) نسبت به اموال منقول بطور کلی بعمل نمی آید و نسبت به اموال غیر منقول نیز بندرت صورت می گیرد مع الوصف روش عملی اجرائیه مربوط به اسناد رهنی و شرطی که موضوع آن اموال بطور اجمال شرح داه می شود:
بعد از ابلاغ اجرائیه مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ اجرائیه اسناد ذکر شده فوق سه ماه است که ظرف آن مدت بدهکار می تواند در پرداخت بدهی خود اقدام نماید چنانچه در مهلت مقرر اقدامی نسبت به پرداخت بدهی صورت نگیرد بستانکار از اجرای ثبت درخواست مزایده مال مورد وثیقه را می نماید. در این مرحله مابقی عملیات از نظر صدور آگهی مزایده و تاریخ انتشار و پرسش جریان ثبتی و... عیناً به ترتیبی است که در مورد روش ادامه عملیات اجرائی در مورد اسناد ذمه نسبت به اموال غیر منقول ذکر گردیده است بااین توضیح که چنانچه بستانکار، بانک باشد اگر در مزایده خریدار پیدا نشود در این صورت مورد معامله بهر حال بطریق حراج باید به فروش برسد.
(ماده 113 مکرر آئین نامه اصلاحی سال 44) و همچنین در صورتیکه قسمتی از طلب بستانکار تادیه و در خواست اجرائی برای باقی طلب بشود ( طبق ماده 112 آئین نامه) از مورد معامله بابت طلب بستانکار به ماخذ مقرر در سند به مزایده گذاشته شده مگر آنکه مال مورد معامله قابل تفکیک نباشد که در این صورت تمام مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش باقیمانده طلب بستانکار تادیه می شود در مورد بانکها مزایده مقداری از مورد معامله برای پرداخت بقیه طلب بانک فقط در صورت رضایت بانک ممکن است (تبصره ماده 112 آئیننامه )والا تمام مال مورد معامله به مزایده گذاشته شده و از حاصل فروش بقیه طلب بانک تادیه می شود در مورد مالی که قابل تفکیک نیست هر گاه در مزایده خریداری پیدا نشود مال به بستانکار واگذار شده و قیمت مازاد مال مورد معامله از خریدار در یافت خواهد شد.(تبصره 2 ماده 112 آئیننامه )
این قبیل اسناد بعد از مزایده با انقضاء دو ماه از تاریخ صورتمجلس مزایده انتقال پس از حصول کلیه حقوق دولتی به امضای رئیس ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران صادر و به خریدار واگذار می شود.
توضیح- در مورد مزایده اسناد فوق مزایده بایستی از جمع وجوه زیر شروع شود:
اصل دین
اجوار عقب افتاده
خسارت تا روز مزایده (در مورد بانکها)
نیم عشر و هزینه های قانونی دیگر ضمناً در این مورد احتیاجی به ارزیابی موزد وثیقه نیست.
روش رسیدگی به اعتراضات واصله در اجراء از طرف بدهکار یا بستانکار یا اشخاص ثالث

اعتراض به عملیات اجرائی در هر مرحله پس از وصول اعتراض متصدی مربوط جریان پرونده را ضمن انعکاس اعتراض به رئیس ثبت در تهران جهت اعلام نظر گزارش نموده و پس از اعلام نظر رئیس اجرا در تهران و رئیس ثبت در شهرستان،متصدی مربوط نظریه مزبور را بطرفین پرونده و معترض (که ممکن است شخص ثالث باشد) ابلاغ می نماید.
چنانچه ظرف مدت 10 روز از ابلاغ اعتراضی نرسیده عملیات اجرائی ادامه می یابد ولی در صورتیکه اعتراض در مهلت فوق الذکر واصل گردید اجرا جریان پرونده را بطور کامل طبق ماده 229 آئین نامه اجرا جهت طرح در هیات نظارت ثبت منطقه گزارش می نماید و پس از وصول رای هیات نظارت و ابلاغ بطرفین عملیات طبق مقررات ادامه داده می شود.
توضیح آنکه در صورتیکه اعتراض بصدور اجرائیه باشد طبق ماده 1 و 2 اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب شهریور 1322 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صالحه می باشد و در اداره ثبت رسیدگی نمی شود

مجموعه بخشنامه ها

فصل سیزدهم - اسناد لازم الاجراء ( 201 تا 222 )

مرجع صدور اجرائیه
بند 201- صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قیذ و شرط با ثبت محل میباشد ولی در موردیکه طلبکار بخواهد از شرط سند (هر نوع که باشد) استفاده کند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوطه است.
(فراز 167 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49
اجراء قبوض اقساطی
بند 202- هنگام صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی مسئول امضاء اجرائیه مکلف است ظهر قبض را با مهری که حاکی از صدور ارجائیه با ذکر تاریخ و کلاسه پرونده باشد ممهور نموده و رونوشت یا فتوکپی قبض را اخذ و مطابقت آنرا با اصل گواهی پیوست اجرائیه نماید. اجراء مکلف است موقع پرداخت وجه وصولی اصل قبض را دریافت و ابطال نموده و در پرونده مربوطه بایگانی نماید. (فراز 164 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49.)
اجرائیه اسناد عندالمطالبه
بند 203- صدور اجرائیه اسناد عندالمطالبه احتیاج به صدور اخطار و ابلاغی قبلی ندارد مگر اینکه در متن سند صدور اخطار مزبور یا اظهارنامه و ابلاغ آن شرط شده باشد.
(فراز 160 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49.
صدور اجرائیه قبوض اقساطی
بند 204- در مورد قبوض اقساطی که برای صدور اجرائیه به اجرای ثبت ارائه میشود چون ممکن است بدهکار قبلاً تغییر محل اقامت خود را بدفترخانه مربوطه داده و یا اینکه بدهی خود را در صندوق ثبت تودیع کرده باشد بنابراین باید قبلاً جریان کار از دفترخانه تنظیم کننده سند استعلام شود. (فراز 157 مجموعه بخشنامه ها بند ب و د ماده اول آئیننامه اجراء)
اجرای چکهای بانکی وعده دار
بند 205- چکهای بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت در اجرای ثبت قابل اقدام نمیباشد.
(فراز 143 مجموعه و ماده 253 آئیننامه اجراء).
تکالیف رؤسای ثبت در امور اجرائی قابل واگذاری بغیر نیست
بند 206- مدیران ثبت در شهرستانها و رئیس اجراء در تهران نمیتوانند تکالیفی که بوجب آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی بعهده آنها محول شده از جمله صدور دستور اجرای سند به شخص دیگری تفویض نمایند مگر اینکه رئیس ثبت در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی باشد که در این صورت معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوط له اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجراء و امور مربوط به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ مرکزی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ مرکزی کفالت صادر شود.
(فراز 153 مجموعه بخشنامه ها ماده 233 آئیننامه اجراء).
دفتر عملیات مأمور اجراء
بند 207- برای سهولت کنترل عملیات مأمورین اجراء ر یک از آنان موظفند عملیات روزانه خود را در دفتر مخصوص وارد نموده و مراقبت نمایند هر عملی را که از بابت بدهی اشخاص یا حقوق دیوانی مینمایند در ستون های مخصوص یادداشت نمایند.
(بند 425 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49)
اجرای اسناد رسمی
بند 208- مأمورین اجراء و ابلاغ باید اخطارها و اجرائیه ها را طبق مقررات قانونی و آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابلاغ نموده و مراتب را با جوهر ثابت و عبارت خوانا با قید تاریخ و ساعت تمام حروف در برگ ابلاغ شده قید نمایند.
(بند 81 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی.
اخذ رسید پرونده
بند 209- برای تسلیم پرونده ممیز، مأمور اقدام باید در دفتر مخصوص وارد و رسید اخذ کند ممیز نیز مکلف است فوراً تکلیف خود را انجام و پرونده را مسترد و رسید خود را باطل نماید.
بری امضا روسای مربوطه پرونده تحت مسئولیت مدیر بایگانی تسلیم و پس از امضاء حضوراً مسترد خواهد شد.
(فراز 155 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی.
دفاتر مورد عمل اجراء
بند 210- اداره اجرا ثبت و ادارات ثبت شهرستانها بایستی دفتر اوقات و دفتر عملیات اجرائی و دفتر پرونده های مختومه اجرائی را مانند پیش مرتباً عمل نمایند.
(فراز 154 مجموعه بخشنامه های) تا آخر سال 49
نحوه تماس با ادارات آموزش و پرورش
بند 211- مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه اعلام شود که اوراق و اسناد و اخطاریه های اداره آموزش و پرورش را در تهران به دفتر حقوقی آن وزارتخانه ابلاغ نمایند و از ارسال آن به نواحی با سایر ادارات تابعه آن وزارتخانه خودداری نمایند.
اصلاح آئیننامه اجراء
بند 212- چون بجای قید ماده 105 ذیل ماده 108 آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ماده 108 ذکر گردیده دستور فرمائید مراتب را جهت توجیه به کلیه واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ نمایند.
بخشنامه جدید است و طبق نظر کمیسیون تهیه شده است.
اثر قراردادهای تنظیمی در اجراء
بند 213- قراردادهائی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مدیر اجراء یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند ذاتاً رسمی بوده و در حدود مقررات لازم الاجراء است.
(فراز 150 مجموعه بخشنامه ها ماده 239 آئیننامه اجراء).
کارشناسی
بند 214- لام است به کارشناسانی که همه ساله از طرف اداره فنی وزارت دادگستری فهرست اسامی آنها منتشر میشود یا ملاحظه پروانه همان سال و در حدود تخصص آنها کار ارجاع شود.
(فراز 149 مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 49).
اعلام تخلیه عین مستأجره به دفترخانه
بند 215- اداره ثبت در مورد تخلیه عین مستأجره باید مراتب را به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه اعلام دارد که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نمایند (فراز 146 و 147 مجموعه بخشنامه ها و ماده 212 آئیننامه اجراء).
اجرائیه های صادره از طرف ارتش
بند 216- در مورد اجرائیه های صادره از طرف هیئت مشاور حقوقی و قضائی وزرات دفاع و همچنین اجرائیه های صادره از طرف کلیه واحدهای ارتش در ایران منحصراً با هیئت مشاور حقوقی و قضائی وزارت دفاع مکاتبه و کسب تکلیف نمائید.
(فراز 141 مجموعه و ماده 259 آئیننامه اجراء).
اجرائیه مالیاتی و مطالبات دولت از اشخاص
بند 217- در مورد اجرائیه هائی که ادارات و دوایر دولتی برای وصول طلب خود علیه اشخاص صادر میکنند چنانچه مقررات خاص (مانند مقررات اجرائی مالیات) وجود نداشته باشد مطابق آئیننامه اجرای ثبت عمل میشود.
اجرائیه های موضوع تبصره ماده واحده افزایش اعتبارات کشاورزی
بند 218- نسبت به اجرائیه های موضوع تبصره ماده واحده قانونی افزایش اعتبارات کشاورزی مصوب 25/2/39 باید طبق نمونه های تصویب شده مانند اسناد رسمی اقدام شود.
اجرائیه هائیکه متعهد آن دولت است
بند 219- در مورد اجرای اجرائیه های صادره علیه مؤسسات دولتی ادارات ثبت باید با رعایت مقررات قانونی محاسبات عمومی و سایر مقررات مالی دولت بر طبق آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی عمل نمایند.
(فراز 117 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49
اجراء پس از حکم اعسار
بند 220- در مواردیکه حکم اعسار بدهکار صادر میشود اجراء مکلف است هر وقت مالی از بدهکار بدست آورد حقوق دولت و طلب بستانکار را بتقاضای او استیفا نمایند.
بازداشت وجه حساب بدهکاران در بانکها
بند 221- در مواردیکه بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت معادل طلب خود از موجودی حساب جارس بدهکار در یکی از بانکها را مینماید مقتضی است نام و نام خانوادگی و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار را بنحوی که اشکالی برای بانک تولید نشود در تقاضانامه ذکر نمایند. تخلف از اجرای این دستور موجب تعقیب اداری است.
(فراز 103 مجموعه بخشنامه ها 30925/2-6/12/47 و ماده 91 آئیننامه اجراء).
تقاضای منع صدور گذرنامه
بند 222- الف: در اجرای مقررات بند ب ماده 9 قانون تذکره مصوب دیماه سال 1311 در مواردیکه اجرائیه علیه محکوم علیه و یا متعهد سند لازم الاجراء صادر میشود در صورتیکه از طرف نامبردگان یا قائم مقام قانونی آنها مالی معرفی نشود و یا دسترسی به اموال آنها نباشد برحسب تقاضای محکوم له و یا متعهد له لازم است در مورد اجرائیه صادره از اجرای ثبت مراتب را به اداره کل ثبت گزارش دهید تا مراتب را به اداره گذرنامه در تهران یا شهرستانها اعلام شود که از صدور گذرنامه متعهد سند لازم الاجراء خودداری نمایند. بدیهی است پس از اجرای مفاد لازم الاجراء و یا رضایت کتبی متعهدله باید فوراً اطلاع دهید تا از دستور صادره رفع اثر بعمل آید ضمناً توجه داشته باشند که صدور دستور فوق مختص مقام قضائی است.
ب: در مورد بالا باید نام- نام پدر- نام خانوادگی- سن- شماره و محل صدور شناسنامه- شغل- محل اقامت و علت تقاضا در گزارش قید گردد. بنحوی که بر اثر تشابه اسمی موجبات مزاحمت اشخاص دیگر فراهم نشود.
توقف مازاد معاملات رهنی و با حق استرداد
بند 223- در موردیکه مازاد معاملات شرطی و رهنی یا مال بازداشت شده از طرف دادگاه و سایر مراجع صالحه طبق مقررات بنفع ثالث بازداشت و مراتب به اجرای ثبت رسماًُ ابلاغ میشود اجرای ثبت باید عملیات اجرائی را طبق مقررات تعقیب و در صورت وجود مازاد به مرجع بازداشت کننده ارسال والا بلافاصله بعد از تنظیم صورت مجلس مراتب را به مرجع مزبور اعلام دارد. اگر معامله شرطی فسخ و یا بازداشت مقدم رفع شود بازداشت مؤخر جانشین آن خواهد شد. (فراز 101 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده).
ارقام در بخشنامه بازداشت و آگهی مزایده تمام حروف قید شود
بند 224- در آگهی های مزایده و همچنین بخش بازداشت املاک باید میزان طلب بستانکار یا مبلغی که مزایده از آن شروع میشود و شماره پلاک ملک در مورد بازداشت یا مزایده تمام حروف نوشته شود تا هنگام ثبت بازداشت نامه یا چاپ آگهی در روزنامه اشتباهی رخ ندهد. تخلف موجب تعقیب اداری است.
توقیف اتومبیل
بند 225- در مواردیکه مأمور اجراء اتومبیل را بازداشت مینماید چنانچه مورد بازداشت از طرف ستیر مراجع قانونی دیگر پلمپ شده باشد باید پس از بازداشت مراتب فوراً به مرجع مذکور اعلام شود. (فراز 100 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده است).
تطبیق نوبت اول آگهی با پیش نویس
بند 226- آگهی های مزایده را پس از انتشار نوبت اول با پرونده امر تطبیق و چنانچه اشتباهی شده باشد فوراً در اصلاح و رفع آن اقدام گردد.
قرار توقیف عملیات اجرائی
بند 227- بمحض وصول قرار توقیف عملیات اجرائی اقدامت بعدی اجراء متوقف میشود و اگر قبل از صدور قرار مالی از بدهکار بازداشت نشده باشد چنانچه تمام موضوع لازم الاجراء بعنوان تأمین در صندوق دادگستری نقداً سپرده شده باشد مال بازداشتی آزاد و مراتب به دادگاه صادر کننده قرار اعلام میشود که در صورت رد قرار یا صدور حکم بر بی حقی خواهان قرار وجوه سپرده شده را بابت طلب بستانکار ارسال دارند، در صورت صدور حکم بدوی بر بی حقی خواهان قرار اگر چنانچه ضمن صدور حکم قرار الغاء شده باشد عملیات اجرائی تعقیب میشود والا تعقیب عملیات اجرائی موکول بصدور و ابلاغ حکم قطعی خواهد بود.
(فراز 99 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شد).
ورشکسته شدن متعهد اجرائیه
بند 228- در مورد اجرائیه هائیکه بدهکار آنها ورشکست میشود باید پرونده به اداره تصفیه محل ارسال و اداره ثبت از اقدام اجرائی خودداری نماید (در اینصورت حق الاجراء تعلق نمیگیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقص و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد) در مورد اسنادی که وثیقه دارد و عملیات اجائی طبق ماده 34 قانون ثبت و اصلاحی ماده 34 باید علیه بازرگانان متوقف یا ورثه او کهمتوقف میشود تعقیب شود نظر به مستفاد از ماده 419 قانون تجارت هرگونه اطلاع که مدیون داده میشود به اداره تصفیه هم مراتب اطلاع داده شود و چنانچه مازاد در مزایده داشته باشد به اداره مزبور ارسال گردد (فراز 95 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده ستند به رأی مورخه 8/4/50 شورایعالی ثبت).
جریان اجرا بطرفیت ورثه بدهکار
بند 229- در صورتیکه متعهد فوت نموده و متعهد له به استناد ماده 6 آئین نامه اجراء درخواست صدور اجرائیه کرده باشد و ابلاغ اجرائیه به شخص ورثه یا قیم مقدور نباشد طبق ماده 18 آئین نامه مصوب سال 55 اجرائیه باد بوسیله روزنامه ابلاغ شود و جریان اجرائی تعقیب گردد. صدور سند انتقال و تحویل ملک متوقف بر ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود و در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه اجرای ثبت تکلیفی نخواهد داشت.
(فراز 84 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اصلاح شده و بخشنامه 10921/2-12/5/48 اداره امور اسناد).
پرداخت کلیه دیون قبل از صدور اسناد انتقال
بند 230- در مورد کلیه پرونده های اجرائی که عملیات آن منتهی بصدور سند انتقال میشود بدهکاران پرونده های مزبور چنانچه حاضر به پرداخت دین باشند میتوانند قبل از صدور سند انتقال اجرائی کلیه بدهی خود و اجور و خسارات را تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت ایداع تا از صدور سند انتقال خودداری بعمل آید مقتضی است مراتب را به بدهکاران این گونه پرونده های اجرائی اخطار نمائید.
(رأی شماره 6-27/1/52 هیئت عمومی دیوانعالی کشور).
سند انتقال منقول
بند 231- صدور سند انتقال نسبت به اموال منقول مورد ندارد مگر در مواردیکه طبق مقررات نیاز به تنظیم سد باشد.
(فراز مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی.
حافظ و مسئولیت او
بند 232- درمواردیکه مالی در محل مورذ تخلیه موجود بوده و به حفاظت موجر یا شخص دیگر تفویض میشود چنانچه حافظ تقاضای تحویل مال مورد حفاظت را بنماید و ذینفع حاضر به قبول آن نشود باید حافظ دیگر تعیین و مال مورد حفاظت به او تحویل شود و مادام که حافظ دیگر تعیین نشده مسئولیت حفاظت با حافظ قبلی خواهد بود.
(فراز 148 مجموعه بخشنامه تا آخر سال 499.
عدم مداخله کارمندان ثبت در امور اجرائی
بند 233- از نظر اهمیت مسئولیتی که در حین اجرای مقررات و حفظ حقوق مردم بعهده کارکنان ثبت برگذار شده باید از دخالت مستقیم و غیرمستقیم در امور اجرائی خودداری و حتی از ضمانت بدهکاران اجرائی یا گواهی اعتبار ضامن بدهکار اجتناب نمایند. تخلف از این دستور موجب پیگرد قانون است.
(فراز 152 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49
اعلام ختم پرونده به دفترخانه
بند 234- بمحض ختم پرونده های اجرائی موضوع معاملات مذکور در ماده 34 قانون ثبت مسئول امر باید مراتب را جهت فسخ معامله و ابطال سند به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام کند.
(بند 147 مجموعه بخشنامه ها و ماده 212 آئین نامه).
فصل پانزدهم - امور مالی اجراء ( 235 تا 238 )

قید مشخصات در حواله های بانکی
بند 239- در حواله های بانکی که بموجب آن وجوهی را برای حوزه ثبتی دیگری میفرستید باید مشخصات کامل بدهکار و بستانکار و شماره پرونده امر و سوابق مربوطه در حواله قید شود.
(فراز 144 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49
حساب نیمعشر اجراء
بند 240- برای نگهداری حساب نیمعشر اجراء مقررات ذیل را در نظر گرفته و بموقع اجراء گذارید. کلیه فیشهای صادره بابت نیمعشر بترتیب شماره و تاریخ با ذکر اسامی بستانکار و بدهکار و مبلغ در ستونهای مخصوص دفتر مربوطه ثبت و بدینوسیله جمع کل عایدات همیشه معلوم خواهد گردید. (اصلاحی فراز 89 مجموعه بخشنامه ها).
طریقه وصول نیمعشر پرونده های اجرائی ماده 34 و نیمعشرهای لاوصولی
بند 241- در مود پرونده اجرائی که اجرائیه طبق ماده 34 قانون ثبت صادر و ابلاغ شده با انقضاء مهلت مقرر در ماده مزبور هرگاه بستانکار برای پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده و تعقیب عملیات اجرائی حاضر نشود و از تاریخ ابلاغ یکسال گذشته باشد چون ملک بدهکار وثیقه است مراجعه به او برای وصول نیمعشر مورد ندارد ولی براساس تبصره ماده 131 قانون ثبت مراجعه به بستانکار اشکالی ندارد و همچنین در مورد پروندهائیکه با تنظیم صورتمجلس مزایده و نبودن خریدار و عدم پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار باید ملک مورد وثیقه به بستانکار برگذار شود. و چنانچه بستانکار حاضر به پرداخت نیمعشر و حق حراج و تقاضای تنظیم سند انتقال نشود با وصول نیمعشر و حق حراج از بستانکار پرونده را از ردیف خارج و هر وقت مراجعه کرد در تنظیم سند انتقال و تحویل مورد مزایده اقدام نمایند و بموجب رأی مورخه 10/2/43 شورایعالی ثبت از هزینه آگهی مزایده نباید نیمعشر اجرائی اخذ شود.
(فراز 92 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده و 21763/2-4/12/43 و 4341/2-25/3/43).

نیمعشر تخلیه
بند 242- در مواردیکه بعلت عدم پرداخت اجور، اجرائیه بر تخلیه عین مستأجره صادر میشود چنانچه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر (بستانکار) از تخلیه منصرف شود نیمعشر اجور و تخلیه باید طبق مقررات وصول گردد، لیکن در مواردیکه بعلت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول بصدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه نیمعشر تخلیه مورد نخواهد داشت.
(فراز 91 مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 49 و 12871/2-25/7/43 و ماده 223 آئین نامه اجراء).
حق الاجراء قبل از ابلاغ اجرائیه
بند 243- حق الاجراء قبل از ابلاغ اجرائیه نسبت به موضوع لازم الاجراء و همچنین نسبت به مبلغی که قبل از ابلاغ مستقیماً پرداخت شده تعلق نمیگیرد ولی باید مراقبت شود اجرائیه ظرف مدت مصرح در آئین نامه اجراء ابلاغ شود نسبت به پرونده های تشکیل شده در زمانیکه حق الاجراء دو برابر شده بود تا تاریخ 14/10/33 بهمان مأخذ وصول خواهد شد انصراف بستانکار از مطالبه تمام یا بعض از اصل طلب موثر در مطالبه و وصول نیمعشر نیست. (فراز 90 مجموعه بخشنامه ها).
هزینه ابلاغ اجرائیه و اظهاریه هائی که بدهکار ومخاطب متعدد دارد
بند 244- در مورد اجرائیه هائی که بدهکار متعدد و اظهاریه هائی که مخاطب متعدد دارد چون مربوط به یک موضوع می باشد فقط باید هزینه قانونی یک فقره ابلاغ دریافت گردد.
(فراز 86 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده و بخشنامه 14395/8-18/4/45).
هزینه آگهی
بند 245- در موردیکه بدهکار مالی بلامعارض و قابل فروش معرفی و از پرداخت هزینه آگهی خودداری مینماید بستانکار میتواند هزینه را پرداخت و با طلب خود مطالبه و دریافت دارد.
(فراز 145 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی.
استرداد هزینه ابلاغ اجرائیه
بند 246- هزینه ابلاغ اجرائیه هائیکه عمل آن در خارج تصفیه میگردد و بستانکار قبل از ابلاغ اجرائیه وصول وجه را اعلام میدارد و به تقاضای ذینفع قابل استرداد میباشد.
(بند 283 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49).
نیم عشر لاوصولی
بند 247- لازم است دستور دهند کلیه پرونده های اجرائی ثبت را بررسی و آنچه نیم عشر وصول نشده علت آنرا معلوم دارند و نسبت به وصول آن برابر مقررات اقدام نمایند.
(بند 435، مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 49).
هزینه سند انتقال اجرائی
بند 248- الف: در هر مورد که سند انتقال بنام بستانکار پرونده اجرائی تنظین میشود پرداخت حقوق دیوانی، حق حراج، هزینه آگهی، هزینه ثبت سند در دفترخانه بعهده او است و چنانچه مورد انتقال مازادی نداشته باشد بستانکار میتواند بقیه هزینه های مربوطه و مالیاتهای متعلقه را پرداخت و سند انتقال دریافت دارد.
ب: چنانچه خریدار شخص ثالث باشد سوای مبلغی که در صورت مجلس مزایده قید و نقداً پرداخته و یا بستانکار موافقت بر نسیه کرده، اگر برای پرداخت بقیه هزینه های قانونی (مالیات گذشته، مالیات انتقال قطعی، مفاصا حساب شهرداری و هزینه سند انتقال) محلی نباشد ثالث میتواند برابر ضوابط مقرره با پرداخت آن، سند انتقال دریافت دارد.
ج: در مورد واگذاری رقبات بازداشتی کلیه حقوق و عوارض و مالیات و هزینه ثبت سند انتقال برابر ضوابط مقرره از محل بهای ملاک برداشت و بقیه پس از پرداخت طلب بستانکار اگر وجود داشته باشد به بدهکار پرداخت خواهد شد و در صورتیکه طلب بستانکار باقی داشته باشد میتواند به سایر اموال بدهکار مراجعه نماید.
(فراز 139 مجموعه بخشنامه اصلاح شده).
پرداخت وجوه توقیف شده به غیر ذینفع
بند 249- هرگاه وجهی بابت طلب شخصی بازداشت شده باشد پرداخت آن به غیر ذینفع مجوزی ندارد در مورد وجوه وصولی طبق ماده 90 آئین نامه اجراء بایستی طبق تبصره ماده 64 عمل شود.
(فراز 105 مجموعه بخشنامه ها) تاآخر سال 49
پرداخت وجه پرونده اجرائی به ذینفع
بند 250- پرداخت هر وجهی به ذینفع بابت پرونده های اجرائی باید به دستور مسئول اجراء باشد، احراز هویت دریافت کننده با مسئول پرداخت وجه است.
(فراز 104 مجموعه بخشنامه ها).
حق حراج
بند 251- در مواردیکه مورد حراج به بستانکار هم واگذار شود حق حراج نیز علاوه بر سایر حقوق قانونی باید از بستانکار وصول شود.
(فراز 135 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49
تقسیم حق النسبی
بند 252- حق النسبی از حق الاجراء هر پرونده اجرائی برابر ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1337 برداشت و برابر آئین نامه تقسیم حق النسبی پرداخت میشود.
در مواردیکه مأمورین اجراء حق الاجرا را مستقیماً وصول نکرده بلکه در اثر عملیات آنها از قبیل ابلاغ، اجرائیه و غیره حق الاجرا وصول شده حق النسبی آنها طبق ماده 8 اصلاحی آئین نامه مزبور به نسبت حق بین آنها تقسیم میشود و سایر اشخاص حق اخذ وجهی بابت حق النسبی ندارند و باید منحصراً به کارکنان اجراء پرداخت شود.
(فراز 136 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49
فصل شانزدهم - اجرای مفاد اسنادرسمی ماده 34 قانون ثبت ( 239 تا 252 )

صدور اجرائیه طبق تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت
بند 253- کسانیکه بخواهند از تبصره 2 ماده 34 مکرر سابق استفاده بنمایند هرگاه مدت سند منقضی و نسبت به آن اجرائیه صادر نشده باشد ذینفع باید پس از تودیع کلیه طلب بستانکار مقدم و تعویض قبض در دفترخانه مربوطه با تسلیم مستندات خود از ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه نماید در این مورد هرگاه پس از صدور اخطار سه روز بستانکار مقدم حاضر به اخذ وجه فسخ نباشد مدیر ثبت یا قائم مقام او دستور صدور اجرائیه به دفترخانه مربوطه میدهد و سردفتر مکلف است به میزان مصرح در دستور مدیر ثبت اجرائیه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اجرائیه را به اداره ثبت بفرستد این قبلی اجرائیه ها و همچنین در مواردیکه پس از صدور اجرائیه نسبت به سند مقدم ذینفع بخواهد از تبصره مذکور استفاده نماید عملیات اجرائی با رعایت مهلت های مقرر در ماده 34 مکرر و اصلاحی قانون ثبت و با توجه به ماده 192 آئین نامه اجرا حسب مورد اقدام و تعقیب خواهد شد.
(فراز 121 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی.
رقبات متعدد که بدون تفکیک ثمن مورد معامله رهنی و با حق استرداد واقع شده
بند 254- در مواردیکه رقبات متعدد واقعه در حوزه های مختلف بدون تفکیک ثمن مورد معامله شرطی و رهنی واقع میشود باید آگهی مزایده در روزنامه به حوزه هر یک از رقبات منتشر و آگهی الصاقی در محل هر یک از رقبات مزبور الصال و در متن آن تصریح شود جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند تشکیل خواهد شد.
(فراز 120 مجموعه بخشنامه ها ماده 144 آئیننامه اجراء).
صدور اجرائیه در معاملات شرطی و رهنی عادی
بند 255- نسبت به معاملات شرطی و رهنی عادی که معامل تقاضای ثبت کرده و موضوع معامله را در اظهارنامه تصریح کرده و در آگهی نوبتی هم درج شده باشد صدور اجرائیه به عهده مدیر ثبت است.
(فراز 19 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49
توقیف و مزایده ملک مجهول المالک
بند 256- چون تصره 5 ماده 34 قانون ثبت وارد بر ماده 12 قانون مذکور است، لذا در مورد املاک مجهول المالک که از طرف بستانکاران اجرائی جهت وصول طلب معرفی و با انجام تشریفات قانونی به مزایده یا حراج منتهی میشود، صدور سند انتقال اینگونه املاک با رعایت کامل مقررات بلااشکال است و در مورد املاک مجهول المالک که مدیون در قبال بدهی خود معرفی میکند باید معرفی کننده راهنمائی شود که بدواً تقاضای ثبت نماید تا مبادرت به اقدامات بعدی وسیله اجراء بشود.
(ماده 104 آئین نامه و فراز 102 مجموعه بخشنامه ها 30035/2-28/11/46).
قبوض اقساطی معاملات شرطی و رهنی
بند 257- در مورد قبوض اقساطی که نسبت به معاملات شرطی و رهنی تنظیم میشود اگر قبوض اقساطی در مقابل مقداری از ملک است (مدت و ملک و ثمن تقسیط شده) اجرای ماده 34 قانون ثبت نسبت به آن مقدار که مدت آن سررسیده است اشکالی ندارد و اگر فک ملک منوط به تأدیه تمام دین است اجرائیه تا سررسید مدت معامله موقوف الاجراء میباشد.
(فراز 165 مجموعه بخشنامه های)


در موارد زیر ادارات ثبت مرجع صدور اجرائیه می باشد:
1- اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدوشرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.( بند ب ماده یک آئیننامه اجرا-بند 201 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر60).
2- اجرائیه مربوط به چک بانکی (مواد 240 الی 253 آئیننامه اجرا و بند 205 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر65-قانون چک مصوب سال1300)
3- اجرائیه مربوط به ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334
4- اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبار های عمومی.(ماده 241 آئیننامه اجرا).
5- اجرائیه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان(ماده242 آئیننامه اجرا).
6- اجرائیه مربوط به عوارض شهر داری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهر داری مصوب سال1345. (ماده243آئیننامه اجرا).
7- اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره 1 ماده 13و ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47. (ماده244آئیننامه اجرا).
8- اجرائیه موضوع ماده 11قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 48 و تبصره 63 ماده واحد قانون بودجه اصلاحی سال 52 و بودجه سال 53. (ماده265آئیننامه اجرا).
9- اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده کنندگان از آب موضوع ماده واحد مصوب سال 46 قانون وصول بهاء آب ساز مانها و شرکت های تابع وزارت آب و برق. (ماده257آئیننامه اجرا).
10- اجرائیه در مورد آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347. (ماده258آئیننامه اجرا).
11- اجرائیه در مورد اجرای احکام دادگاه های نظامی نسبت به محکومیت های نقدی تصویب نامه شماره 8486 مصوب مرداد 1343 مستند به ماده425 قانون دادرسی و کیفر ارتش. (ماده259آئیننامه اجرا).
12- اجرائیه موضوع لایحه قانون بازسازی روستاهای کشور مصوب سال 1358 شورای انقلاب و ماده 11 آئیننامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب سال 1359.
13- اجرائیه مربوط به قانون «قانون راجع به اعتبار اجرا اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام یدون وصیقه که از طرف شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می شود».(روزنامه رسمی شماره10813-24/1/1361).
14- اجرائیه مربوط به قانون«قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضا»و تبصره آن (روزنامه رسمی شماره11984-2/2/60).
15- اجرائیه های موضوع ماده 15عانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62و ماده 11 آئیننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال 62 ( تصویبنامه 88620 هیئت وزیران وماده 15 اصلاحی قانون مزبور مصوب سال 66).
16- اجرائیه های موضوع ماده26 آئیننامه اصلاحی آئیننامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310و اصلاحات بعدی آن مصوب مرداد ماه1365(مصوب1367)(موضوع ماده 147و148و154 اصلاحی قانون ثبت ).
از مواردی که در بالا ذکر شد روش علمی صدور اجرائیه تا پایان مرحله ابلاغ نسبت به قبوض اقساطی شرح داده می شود بدیهی است نسبت بموارد دیگر تا این مرحله بهمان ترتیب قبوض اقساطی است مگر آنکه حسب مورد ترتیب خاصی در آئیننامه اجرای مفاد رسمی مقرر شده باشد.
توضیح-نظر به اینکه مستندات اجرائیه ها هر کدام با دیگری متفاوت است لذا در اجرا ئیه های دیگر مستندات مربوط به همان اجرائیه ملاک عمل است مثلا در اجرائیه مربوط به چک بانکی در خواست نامه چاپی طبق نمونه مربوط و اصل و فتوکپی چک برگشتی مستند اجرائیه خواهد بود.
روش عملی صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی تا پایان مرحله ابلاغ اجرائیه