سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1388

* مقررات ثبت شرکتها :

شعبه ثبت شرکتها مجری بررسی مسائل شرکتها میباشد از جمله رئوس فعالیتهای این شعبه :

1- ثبت تاسیس انواع شرکتها ی سهامی وغیر سهامی

2- ثبت تصمیمات مجامع عمومی وهیئت مدیره وتغییرات شرکتهای سهامی وغیر سهامی

3- ثبت موسسات غیر تجاری وتغییرات بعدی آنها

4- پلمپ دفاتر تجاری

5- ثبت نام دردفترثبت تجاری

6- ثبت اختراعات

7- تعیین نام شرکت یاموسسه در تهران

8- ثبت علامت تجاری

9- ثبت اضافه کالا وطبقه وتغییر علامت

10- تجدید علامت تجاری

 * تبصره :   بندهای 6  الی 10 منحصرا در اداره کل ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی سازمان ثبت انجام می گردد .

* بخش اول – دفاتر تجاری :

هرتاجری به استثنای کسبه جز مکلف است دفاتر کل روزنامه راتهیه نماید وبرای پلمپ به ثبت شرکتها ارائه نماید .از آنجا که لازم است قبل از شروع سال مالی اقدام به پلمپ دفاتر نمودلذا چنانچه در ابتدای سال مالی یا بعد از شروع سال مالی اقدام به پلمپ دفاتر شود دفات مزبور توسط اداره دارای مردود اعلام می گردد وباعث تعیین مالیات علی الرس

می گردد وبهتر است به جهت متقاضی در روزهای آخر سال باتراکم پلپ مواجه نشود درطول سال وقبل از شروع سال مالی اقدام به پلمپ نمایند .

 

دفتر روزنامه :   *

دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ودیون وداد وستد تجاری ومعاملات راجع به اوراق تجاری وبطور کلی جمیع واردات وصادرات تجاری خود رابه هر اسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خود برداشت  می کند درآن دفتر ثبت نمایند .

 

 * دفتر کل :

دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج وانواع مختلفه آنرا تشخیص وجدا کرده هر نوع را در صفحه مخصوص آن دفتر به طور خلاصه  ثبت کند .

 

 * بخش دوم : معرفی اقلام مختلف شرکتها :

1- شرکت تعاونی

2- شرکت تضامنی

3- شرکت نسبی

4- شرکت سهامی اعم از عام و خاص

5- شرکت با مسئولیت محدود

6- شرکت مختلط سهامی

7- شرکت مختلط غیر سهامی

 * تذکر :   

متقاضیان ثبت شرکتهای تعاونی باید نسبت به این امر از طریق اداره تعاون اقدام نمایند ، لذا ابتدا بایستی معرفی نامه از اداره تعاون جهت تغییر نام به واحد ثبت شرکتها ارائه نمایند وپس از گرفتن تاییدیه نام مجددا به اداره تعاون مراجعه واساسنامه ومدارک لازم برای ثبت شرکت در اداره تعاون تنظیم نمایند وسپس برای بقیه مرلحل ثبت به ثبت شرکتها مراجعه نمایند

 * شرکت تضامنی :

شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دویا چند نفربامسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است دراین شرکت منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شود .

 * شرکت نسبی :

شرکتی است برای امورتجاری تحت اسم مخصوص بین دو یا چندنفر تشکیل مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه است که در شرکت گذاشته شده است .

 * شرکت سهامی :

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست وبردو

قسم سهامی خاص وسهامی عام است که در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد شد .

 

  * شرکت بامسئولیت محدود :

شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل می شود نحوه ثبت وتغییرات این شرکت درادامه به تفصیل شرح داده شده است .

 

 * بخش سوم : مدارک مورد لزوم وروش ومراحل ثبت شرکتها

 * شرکت سهامی عام :

دراین شرکتها چون مقررات خاص وگسترده ایی دارد پاره ای از مراحل آن برطبق مقررات شرکتهای سهامی خاص انجام خواهد شد وبرای اطلاعاتی کلی وتهیه کامل مدارک جهت شرکت سهامی عام به باب سوم قانون تجات ،فصل اول ،

مبحث اول مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام وخاص لایحه اصلاحی قانون تجارت توجه شود .

 

 * شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین آن تامین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست وتعداد سهامداران نباید ازسه نفر کمتر باشد .

 * تذکر :   درشرکتهای سهامی عام عبارت (شرکت سهامی عام ) ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت (شرکت سهامی خاص) باید قبل از نام شرکت یا بعداز آن بدون فاصله با نام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه ها وآگهی های شرکت بطور روشن وخوانا قید شود .

 * مدارک مورد نیاز برلی شرکتهای سهامی خاص :

1- درخواست برای نام شرکت همراه بااسامی پیشنهادی وفیش واریزی مبلغ تعیین نام

2- دو برگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص وتکمیل آن وامضاء ذیل اظهار نامه توسط کلیه سهامداران شرکت .

3- دو جلد اساسنامه شرکت وامضای ذیل تمتم صفحات آن توسط کلیه سهامداران شرکت

4- دونسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضای سهامداران وبازرسان شرکت رسیده باشد . دونسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضای مدیران منتخب مجمع عمومی موسسین رسیده باشد .

5- فتوکپی مصدق شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران وبازرسان

6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35%  یا 100% سرمایه شرکت از بانکی که حساب جاری شرکت درشرف تاسیس درآن بانک افتتاح شده است .

7- اعلام قبولی هیات مدیره وبازرسان ذیل جلساتی که انتخاب شده اند ویااعلام قبولی جداگانه

 * تذکر 1 :  دربند 2 اظهار نامه علاوه برذکر هویت کامل سهامداران ذکر شماره ملی وکد پستی آدرس آنان الزامی است .

 * تذکر 2 :  ذکر مشخصات کامل شناسنامه ای وآدرس همراه کدپستی وذکر شماره ملی بازرسان در جلسه مجمع الزامی است .

 * روش ومراحل ثبت شرکت سهامی خاص :

متقاضی باید ابتدا برای شرکت خود درخواست نام کند . برای اینکار ابتدا 4 تا نام سه کلمه ای رابرای شرکت خود ارائه دهد وهمراه نامهای پیشنهادی باید فیش پرداختی به مبلغ 60000ریال بابت هزینه استعلام نام پرداخت نمایند . نام های پیشنهادی به تهران فاکس می شود پس از تایید یکی از نام ها مراحل ثبت شرکت آغاز میشود سپس متقاضی باید مدارک ذکر شده راتهیه وتکمیل نماید .

 * تذکر 1 :  واریز کننده وجه نام شرکت درابتدا بایستی یک شخص بوده ضمن اینکه انتقال نام تایید شده به غیر قابل قبول نمی باشد .

 * تذکر 2 :  جهت ثبت شرکت در شیراز (ادارات دارای سیستم مکانیزه ) باید اسامی پیشنهادی همراه با مدارک ذکر شده  ارائه گردد ودر قسمتهای ازمدارک که با نام شرکت نوشته شود جای نام باید خالی گذاشته شود تاپس از تایید نام تکمیل گردد.

 * تذکر 3 :  نام های پیشنهادی خارجی نباشد سابقه ثبت نداشته باشد دارای معنا ومفهوم باشد بافرهنگ کشور مطابقت داشته باشد اسامی القاب نامانوس واصطلاحات علمی نباشد .

پس از تاییدیه نام وتحویل مدارک توسط متقاضی به ثبت شرکتها مدارک ممیزی می شود اگر مدارک تنظیمی مشکلی نداشته باشد متقاضی باید حق الثبت تاسیس شرکت را پرداخت نماید پس از این مرحله مشخصات شرکت دردفتر ثبت میشود وپس از پایان مراحل ثبت ذیل دفتر ثبت توسط نماینده ای که در مجمع هیئت مدیره شرکت معرفی شده تکمیل

امضاشده سپس دفتر ثبت وآگهی تاسیس شرکت به امضا رئیس یامعاون ثبت یا مسئول ثبت شرکتها میرسد ودر پایان آگهی تاسیس شرکت تایپ وبه روزنامه های رسمی وکثیر الانتشار فرستاده می شود تا عموم سهام داران شرکت ازآن مطلع شوند .

 * تذکر :  درخصوص روزنامه های کثیر الانتشار متن آگهی توسط متقاضی بایستی به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی تحویل داده شود ونسخه آگهی مربوط به روزنامه رسمی بایستی توسط متقاضی به واحد پستی که به آدرس شرکت نزدیک می باشد ارائه تا به روزنامه رسمی تحویل داده شود سپس نسخه چاپ شده روزنامه رسمی ازپست مربوطه توسط متقاضی اخذ گردد . ضمنا یک نسخه از مدارک درپرونده شرکت ودر بایگانی ثبت شرکتها نگهداری می شود ویک نسخه از مدارک ممهور به مهر ثبت شرکتها به نماینده قانونی شرکت که در ذیل مدارک معرفی شده تحویل داده می شود تافعالیت خود راشروع نماید. همچنین نسخه های از آگهی تاسیس شرکت به سازمانها یا ادارات زیر ربط جهت اطلاع واقدام فرستاده می شود .

 * تذکر 1 :  کلیه شرکتها پس از ثبت هرنوبت افزایش سرمایه حداکثر بایستی قبل از مدت دو ماه جهت پرداخت دودر هزار سرمایه به حوزه مالیات برشرکتها وزارت امور اقتصادی ودارایی مراجعه نمایند .

 * تذکر 2 :  مدت اعتبار هیئت مدیره شرکتهای سهامی دوسال میباشد که پس از این مدت باید مدت ماموریت هیئت مدیره تمدید شود .

 * تذکر 3 :  پس از شرکت وانتشار آگهی چنانچه سهامداران بخواهند درارکان شرکت تغییراتی دهند این تغییرات مستلزم تشکیل مجامع عمومی میباشد که طبق قانون تجارت تشکیل وتغییرات مورد نظر انجام می گیرد وصورت جلسات مربوطه تنظیم می گردد .

 * مجمع عمومی عبارت است از اجتماع سهامداران وبه سه قسم تقسیم میگردد :

1- مجمع عمومی موسسین

2- مجمع عمومی عادی   ( دو سوم )

3- مجمع عمومی فوق العاده  ( نصف + یک )

 * مجمع عمومی موسسین :

درموقع تاسیس شرکت تشکیل میگردد وظیفه آن عبارت است از تصویب اساسنامه انتخاب اولین مدیران واولین بازرسان وتعیین روزنامه های کثیر الانتشار جهت نشر آگهی ها می باشد وظیفه این مجمع پس از ثبت شرکت وصدور آگهی تاسیس خاتمه می یابد .

 

 

 * مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی اگر در 4 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل شود به این مجمع مجمع عادی سالیانه گویند وهمچنین ممکن است در تمام مدت سال تشکیل شود که این مجمع مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نامیده میشود .

 * وظایف مجمع عادی سالیانه ( یامجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )

1- تصویب ترازنامه وحساب وزیان شرکت

2- انتخاب اعضای هیئت مدیره

3- انتخاب بازرسین

4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

5- کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس وفوق العاده می باشد .

 * وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1- تغییرات اساسنامه (اعم از بعضی از مواد یاکل اساسنامه ) ( موضوع شرکت ؛ آدرس شرکت )

2- افزایش یاکاهش اساسنامه   ( اعضاء هیئت مدیره کم یا زیاد شود – کاهش یا افزایش سرمایه )

3- انحلال ونحوه تصفیه

کلیه مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازاین یک نفر رئیس دونفر ناظر (که هرسه باید سهامدار باشند )

ویک نفر منشی که ممکن است سهامدار ویا غیر سهامدار باشد اداره خواهد شد ومسئولیت صحت وسقم صورت جلسات بعهده هیئت رئیسه مزبور خواهد بود همچنین طبق ماده 99 لایحه اصلاصی قانون تجارت باید لیست کلیه صاحبان سهام حاضر در جلسه که به امضای آنان رسیده باشد تهیه وهمراه باصورتجلسه مجمع به ثبت شرکتها ارائه گردد .بااین توضیحی که چنانچه تعدادسهام داران زیاد نباشد می توان لیست سهامداران را درخود جلسه مجمع نوشت ونیاز به تهیه لیست جداگانه نمیباشد .

 * تذکر 1 :  چنانچه لیست سهامداران دارای صفحات متعددباشد بایستی دربالای هر صفحه ازلیست مشخص شود که مربوط به کدام مجمع عمومی چه ساعت وچه تاریخی می باشدوذیل هر صفحه ازلیست توسط هیئت رئیسه مجمع امضا

گردد .

 * تذکر 2 :   طبق ماده 106 قانون تجارت صورت جلساتی که متضمن یکی ازموارد زیر باشدشرکت ملزم است یک نسخه از آن رابه ثبت شرکتها جهت ثبت وصدور آگهی تسلیم نماید .

1- انتخاب مدیران وبازرسین

2- تصویب ترازنامه

3- تغییرات اساسنامه

4- کاهش یاافزایش سرمایه

5- انحلال شرکت نحوه تصویه آن

6- اعلام ختم تصفیه  

نمونه صورت جلسات : درخصوص چگونگی تنظیم صورت جلسات به اداره کل ثبت اسناد فارس به آدرس

مراجعه شود .www.sabtfars.ir

 

 

 

 * افزلیش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص : 

افزایش سرمایه های شرکت های سهامی خاص یکی از موارد مهمی است که قانونگذار در مورد آن دقت زیادی مبذول داشته است چون دراثر افزایش سرمایه ممکن است درصد اشخاص کاهش یابالا برود وضررهای جبران ناپذیری به کسانی که درصد سهام آنها کاهش پیدا می کند وارد بشود ماده قانون 157 قانون تجارت مقررداشته که سرمایه شرکت را ازطریق بالا بردن مبیغ اسمی آنهایاتعداد سهام می توان افزایش داد .

 * افزایش سرمایه به یکی ازطرق زیر امکان پذیر است :

1- ازطریق نقدی که در اینصورت بایستی سهامداران کلیه مبلغ افزایش یافته رابحسابی که شرکت تعیین می کند واریز وگواهی آن رابه دفتر شرکت ارائه نمایند .

2- ازمحل مطالبات حال شده

3- ازمحل سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت

4- تبدیل اوراق قرضه به سهام درشرکتهای سهامی عام

5- آورده غیر نقدی

 

 * صورتجلسات مجمع عمومی که افزایش سرمایه راتصویب می کند باید به نکات ذیل توجه داشته باشد :

1- آگهی دعوت مجمع صحیحا منتشر شده باشد.(به مواد99  و100  لایحه اصلاحی قانون تجارت توجه شود )

2- نوع جلسه باید مجمع عمومی فوق العاده باشد .

3- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده باشد .

4- انتخاب هیئت رئیسه مجمع شامل یک رئیس ودوناظر ویک منشی

5- بایستی رسیدگی شود که سرمایه تعهدی قبلی وافزایش فعلی سرمایه شرکت صد درصد پرداخت شده باشد

6- قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس شرکت مبنی برلزوم افزایش سرمایه درمجمع الزامی است

7- ذکر مبلغ سرمایه که افزایش یافته ومبلغ اسمی سهام جدید وتعداد سهام ونوع سهام ومحل تامین افزایش سرمایه درصورت جلسه الزامی است .

8- اصلاح ماده اساسنامه مربوط به سرمایه وسهام شرکت .

9- لیست صاحبان سهام پس ازافزایش سرمایه که به امضای آنها رسیده باشد

10- وکالت به یکی از اعضای هیئت مدیره جهت مراجعه به ثبت وامضای دفاتر

11- دو نسخه اظهار نامه سهامی خاص که بر مبنای افزایش سرمایه تنظیم شده باشد .

* تذکر 1 :  فقط در شرکت سهامی خاص تاییدیه سرمایه به غیر نقد جایز است .

* تذکر 2 :  انتقال اندوخته های قانونی به سرمایه ممنوع است .

 * نکات مهم :

الف ) بدون پرداخت سرمایه تعهدی شرکت افزایش سرمایه امکان پذیر نمی باشد وباید صورتجلسه ومدارک فوق العاده حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل ثبت شرکتها شود .

ب ) اظهار نامه افزایش سرمایه بایستی به امضاء کلیه اعضای هیئت مدیره برسد .

ج ) در مورد افزایش سرمایه نقدی بایستی گواهی بانکی حاکی از واریز کل مبلغ افزایش سرمایه به حساب سپرده مخصوصی که بنام شرکت میباشد از بانک مربوطه اخذ گردد.

د ) چنانچه جلسه افزایش سرمایه با اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد رعایت مقررات مندرج در ماه 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت الزامی است .

* انحلال شرکت سهامی خاص :

سهامداران شرکت با توجه به مقررات قانونی تجارت می توانند شرکت را منحل نمایند وبرای این کار باید صورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم نموده وبه ثبت شرکتها تحویل نمایند لذا لازم است که از تاریخ تنظیم صورتجلسه انحلال حداکثر ظرف مدت 5 روز جلسه مربوطه را به ثبت شرکتها تحویل نمایند .

 * مدارک لازم برای انحلال :

1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

2- لیست سهام صاحبان حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده باشد .

* تذکر

1- چنانچه مدیر تصفیه خارج از شرکت باشد بایستی مشخصات کامل وی که عبارت است از نام خانوادگی ، شماره ملی ، شماره شناسنامه ، محل صدور شناسنامه ، تاریخ تولد ، آدرس کامل ، وکد پستی در صورتجلسه قید شود وفتوکپی مصدق کارت ملی وشناسنامه ضمیمه باشد .

2- چون مدیر تصفیه پس از انحلال شرکت جانشین هیئت مدیره می باشد لذا دفاتر واسناد دارایی شرک باید تحویل مدیر تصفیه شده باشد چون برای تصفیه حسابهای شرکت وجود دفاتر واسناد دارایی شرکت لازم وضروری است .

3- مدت تصدی مدیر تصفیه حداکثر دو سال می باشد چه در صورتجلسه قید شده باش وچه ر صورتجلسه مدت نیامده باشد . چنانچه مدیر تصفیه بخواهد اموال شرکت را بفروش و یا اقدامی بنماید پاسخ به استعلام دفتر خانه وسایر مراجع در مدت این دوسال امکانپذیر است در صورتی که دوسال گذشته باشد بایستی پاسخ دفتر خانه داده شود لیکن در آن ذکر شود مدت مدیر تصفیه خاتمه یافته وتاکنون به انتخاب مدیر تصفیه جدید یا تمدید مدیر تصفیه اقدامی صورت نگرفته است .

* شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است ( م 194 . ا . ق . ت ) در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود والا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود وهمچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا باشد والای شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت ( م 95 ل . ا . ق . ت )

 * مدارک لازم برای شرکت با مسئولیت :

 1- دو نسخه شرکت نامه

2- دو نسخه تقاضا نامه

3- دو نسخه اساسنامه که ذیل صفحات آن به امضای کلیه شرکا رسیده باشد .

4- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسسین

5- فتوکپی مصدق شناسنامه وکارت ملی اعضاء

6- تایید نام شرکت

 

 

* روش ومراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

1- ابتدا متقاضی جند نام انتخابی را همراه فیش پرداختی بابت تایید نام به مسئول ثبت شرکتها ارائه می نماید تا برای تاییدشدن به اداره کل ثبت شرکتها ارسال شود .

2- پس از تایید نام متقاضی مدارک لازم برای ثبت شرکت را تحویل قسمت پذیرش مدارک ثبت شرکتها نماید .

* تذکر :

شرایط مربوط به ثبت نام همان شرایطی است که برای شرکتهای سهامی ذکر شده است .

3- در صورتی که  درمدارک نقصی مشاهده نشود متقاضی بایستی به بانک مراجعه ونسبت به پرداخت حق الثبت اقدام نماید.

4- مدارک پس از پرداخت هزینه در دفتر ثبت وشماره ثبت شرکت معین می گرددواین شماره بر روی تقاضانامه وشرکت نامه ثبت وآگهی تاسیس تهیه می شود .

5- از شخص معرفی شده توسط شرکا در ذیل ثبت دفتر با قید جمله ( ثبت با شرکتنامه برابر است ) امضاء اخذ

 می شود سپس دفتر وآگهی تاسیس که تایپ شده به امضای رئیس یا معاون ثبت یا مسئول ثبت شرکتها می رسد .

6- مراتب ارسال آگهی به ترتیب مقرر برای شرکتها سهامی انجام خواهد شد .

7- یک نسخه از مدارک در پرونده شرکت ودر بایگانی ثبت شرکتها نگهداری می شود ونسخه دیگر مدارک به متقاضی ثبت تحویل داده می شود . همچنین رونوشتی از آگهی تاسیس شرکت به سازمانها وادارات ذینفع جهت اطلاع واقدام فرستاده میشود .

* تذکر 1 :  سرمایه شرکت با مسئولیت محدود بایستی صددرصد پرداخت شده باشد ودر این صورت کافی است وصول سرمایه را رئیس هیئت مدیره ومیر عامل در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی گواهی نماید .

* تذکر 2 :   در شرکت های غیر سهامی نقل وانتقال سهوالشرکه در دفاتر اسناد رسمی انجام می پذیرد .

* تذکر 3 :   لازم است قبل از تنظیم سند رسمی در دفتر خانه صورت جلسه انتقال سهم الشرکه تنظیم وبه امضاء

 حد نصاب لازم شرکاء به ترتیب مقرر در اساسنامه وقانون تجارت برسد .

* نکته :

درخصوص نمونه صورتجلسات به وب سایت اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس به آدرس     

مراجعه شود .www.sabtfars.ir.

 * بخش چهارم :

 * وجوه افتراق واشتراک شرکت های سهامی خاص وبا مسئولیت محدود :

1- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل دونفر ودر شرکت خاص تعداد سهامداران حداقل سه نفر می باشد .

2- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود وسهامی خاص یک میلیون ریال است .

3- در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع وگواهی مربوطه ارائه و65% در تعهد سهامداران باشد . ولی در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره شرکت شده ومدیر عامل یا رئیس اقرار به دریافت آن نماید وارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد .

4- انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است .

5- مدت ماموریت مدیران در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است ودر شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند .

6- انتخاب روزنامه کثیر النتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت الزامی ودر شرکت با مسئولیت محدوددر قانون تجارت الزامی نشده است .

7- شرایط احزار حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر ودر شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد .

8- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس ودو نفر ناظر ویک نفر منشی که ازبین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد . ( منشی می تواند سهامدار نباشد ) در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظارت در صورتی خواهد بود که تعداد شرکای آن از 12 نفر بیشتر باشد .

9- در شرکت سهامی خاص ودر شرکت با مسئولیت محدود افزایش سرمایه اختیاری است .

10 – سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم ومسئولیت صاحبان سهام محدود وبه مبلغ اسمی سهم آنهاست ولی سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به صورت سهم الشرکه بوده وشرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت می باشند .

11- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعدادسهام وثقیه مقرر در اساسنامه را تهیه ودر صندوق شرکت بسپارند ولی مدیران در شرکت با مسئولیت محدود از بین شرکا یا خارج انتخاب می شوند وانجام وظیفه می نمایند .

 12- تقسیم سود درشرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام ودر شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد ودرشرکت بامسئولیت محدود می توانند در شرکت نامه واساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .  

13- حق رای درشرکت های سهامی خاص به تعدادسهام ودر شرکتهای بامسئولیت محدود نسبت سرمایه                        

    واکثریت عددی خواهد بود .                                                                                                                                           

                                                                                                                                        

* جهات افتراق شرکتهای سهامی عام وخاص:                                                                                                               

1-  شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه وافزایش سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی اقدام می نماید در صورتی که شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه در امور مذکور راندارند .

2-  شرکت سهامی عام می تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید ولی شرکت سهامی خاص چنین اختیاری راندارد

3-  نقل وانتقال سهام در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت مدیران ویا مجامع عمومی صاحبان سهام نیست درصورتی که در شرکتهای سهامی خاص چنین نقل انتقالی منوط به توافق مدیران یامجامع عمومی شرکت خواهد بود وسهام شرکت سهامی عام تحت شرایطی در بازار بورس قابل معامله می باشد .

4-  سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس نباید از 000/000/5 ریال کمتر باشد درحالی که سرمایه شرکت خاص به هنگام تاسیس حداقل 000/000/1ریال می باشد .

5-  مدیران وسهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر وشرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر باشد .

 

* بخش پنجم :                                                                                                                                                                             

 

شرایط ومراحل ثبت شرکتهای تضامنی ونسبی همان شرایطی است که برای شرکتهای با مسئولیت محدود ذکر شده است بااین توضیح که کلیه تصمیمات وتغییرات درشرکتهای نسبی وتضامنی باید باتصویب کلیه شرکا باشد                           

شرکتهای مختلف غیر سهامی وشرکتهای مختلط سهامی که در موارد 141 و162  قانون تجارت مصوب سال1311

 پیش بینی شده است به دلیل شرایط خاص مقررات آنها ومحدودیتهایی که برای شرکا در مدیریت شرکت ودر مسئولیت تضامنی و....درنظر گرفته شده عملا بااستقبال عمومی مواجه  نشده وتقریبا می توان گفت که در هیچکدام از واحد های ثبتی چنین شرکتهای ثبت نشده ویا اگر هم شده عملا جز شرکتهایی هستند که راکد مانده است وفعالیتی ندارند               

 

 * تشکیلات وموسسات غیر تجاری :

مقصود از تشکیلات وموسسات غیرتجاری مذکوردر ماده  584 قانون تجارت کلیه تشکیلات وموسساتی که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین وتشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند . تشکیلات وموسسات فوق الذکر از لحاظ انطباق با مقررات آیین نامه ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شود :

 

1- موسسات غیر انتفاعی : که مقصود از تشکیل آن جلب منافع وتقسیم آن بین اعضاء خود نباشد نظیر موسسات خیریه

2- موسسات انتفاعی : موسساتی که هدف از تشکیل جلب منافع مادی وتقسیم منافع مربور بین اعضاء خود یا غیر باشد  مانند کانون های فنی وحقوقی وغیره

روش ومراحل مربوط به ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجاری به ترتیب مقرر برای شرکتهای مسئولیت محدود می باشد با این توضیح که به جای فرم تقاضانامه وشرکت نامه باید از قسمت حسابداری یا فروش اوراق بهادار در ثبت شرکتها فرم مخصوص تقاضانامه موسسات اخذ وپس از تکمیل ضمیمه مدارک گردد.

تذکر :

از آنجا که آیین نامه ثبت تشکیلات وموسسات غیر تجاری قوانین ومقررات مدونی همچون شرکتها تعریف نشده وموسسات هم به عمدا به لحاظ موضوع فعالیتشان نیاز به مجوز از مراجع مختلف دارند وهر کدام از مراجع هم بر اساس قوانین ومقررات خاص خودشان اقدام به صدور مجوز می نمایند وعمدتا خودشان هم ر خصوص تنظیم صورتجلسه واساسنامه اظهار نظر می نمایند فعلا امکان تهیه مجموعه مدونی برای موسسات وجود ندارد

 

 

 

 

برگرفته از سایت اداره کل ثبت استان فارس و کتاب راهنما