سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1388

نرخ اوراق و دفاتر بهادار ثبتی برابر بند ب ماده (1 ) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

1- برگ معاملات نیم برگی                                        120 ریال

2- برگ معاملات یکبرگی                                           200 ریال

3- برگ استعلام                                                       400 ریال

4-خلاصه معامله املاک ثبت شده هر برگ                 200 ریال

5-خلاصه معامله املاک ثبت نشده هر برگ                100 ریال

6-قبض اقساطی هر برگ                                           10 ریال

7-قبض حق التحریر هر برگ                                       10 ریال

8-اجراییه دفتر خانه                                                 600 ریال

9-اجراییه چک                                                         400 ریال

10-اجراییه شعبه                                                    400 ریال

11-رونوشت سند                                                    200 ریال

12-اخطاریه دفتر خانه                                             200 ریال

13-اظهار نامه ثبت شرکت داخلی                             600 ریال

14- اظهار نامه ثبت شرکت رسمی                           600 ریال

15- اظهارنامه ثبت شرکت سهامی                          600 ریال

16- اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی                  2000 ریال

17- اضهارنامه پلمپ دفاتر تجاری بماخذ هرجلد دفتر   200 ریال

18- گواهی ثبت مو سسات غیر بازرگانی                 2000 ریال

19- نکاحیه                                                             1200 ریال

20-طلاق نامه                                                           600 ریال

21- سند مالکیت 12 برگی                                        1000 ریال

22- سند مالکیت 16 برگی                                        1500 ریال

23- سند مالکیت 32 برگی                                        2000 ریال

24- سند متمم                                                         1000 ریال

25- شرکتنامه                                                          1100 ریال

26- تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی                              1100 ریال

27-شرکتنامه ثبت شرکت تعاونی                              1100 ریال

28-تقاضانامه ثبت شرکت غیر تجارتی                        1100 ریال

29-برگ شهادت شهود جهت گرفتن سند المثنی       1100 ریال

30 هزینه ابلاغ و گواهی آن                                        200 ریال

31- اخطاریه دفتر خانه                                              200 ریال

32- تقاضانامه ثبت شرکت خارجی                            4000 ریال

33- گواهی ثبت شرکت خارجی                                4000 ریال

34- اظهارنامه ثبت علامت                                           300 ریال

35- گواهی ثبت علامت                                               600 ریال

36- اظهارنامه تجدید ثبت علامت                                  300 ریال

37- گواهی نامه تجدید ثبت علامت                               600 ریال

38- اظهارنامه ثبت اختراع                                           600 ریال

39- گواهی نامه ثبت اختراع                                        600 ریال

40- اظهارنامه حقوقی                                                200 ریال

41-اطلاع نامه فسخی                                                550 ریال

تعرفه حق الثبت اسناد موضوع ماده 123و124 اصلاحی قانون ثبت و بند الف ماده (1) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

1-تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی (5./.)درصد مبلغ مندرج در سند می باشد.

2-مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک به شرح بند ع ماده (1)قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد. طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

3-مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد انواع خودروهای سبک وسنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راه سازی و کشاورزی اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماٌخذ محاسبه مالیات نقل وانتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. بنا بر این در مورد خود روهای وارداتی محاسبه حق الثبت بر اساس ارزش CIF وا ستهلاک  حد اکثر تا 80% منتفی است.

4-حق الثبت وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.

5- حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت مو ضوع آنها  ممکن نباشد.                        5000 ریال

6-حق الثبت گواهی امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود.                                                            5000 ریال

7-حق الثبت المثنای سند مالکیت                                                                    250000 ریال

     بهای دفترچه المثنی سند مالکیت                                                                 15000 ریال

8-کلیه قوانین و مقررات با این قانون و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت اسناد بموجب این قانون لغو گردیده است.

9-قانون معافیت دانشجویان بورسیه و اعضاء هیاٌت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصت های مطالعاتیبه خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2/12/1371 کماکان باعتبار خود باقی است.    

حق الثبت رونوشت اسناد ومدارک موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت بر اساس بند (ن) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمد های دولت ومصرف آن در موارد معین

حق الثبت رونوشت اسناد ومدارک موضوع مواد 129 و 130 قانون ثبت و بند (پ) و(ت) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362

برای اسناد ثبت شده هر صفحه                                                                     250 ریال

برای اسناد ثبت نشده هر صفحه                                                                    150 ریال         

حق الثبت صحت امضاء رونوشت و گواهی نقشه موضوع مواد 61 و 132 قانون ثبت بر اساس بند (ی) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین  

تعرفه حق الثبت شرکتها موضوع تبصره 77 قانون بودجه سال63و بند ج اصلاحی ماده(1) قانون وصول برخی از درامدهای دولت مصرف آن در موارد معین

الف :حق الثبت شرکتها و موسسات تجاری (موضوع ماده 10 اصلاحی مصوب 27/3/1376 قانونثبت شرکتها)بترتیب ذیل معین میگردد

1-تا دو میلیون ریال از کل سرمایه به ازاء هر ده هزار ریال 160 ریال که در هر صورت از 2000 ریال کمتر نخواهد بود.

2-تا چهار هزار ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد دومیلیون ریال هر ده هزار ریال       100 ریال

3-تا هشت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریا70 ریال

4-تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال  40 ریال

5-تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال   30 ریال

6-از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال از مبداٌ مقطوعا                                 ۵۰۰۰۰۰ ریال 

7-از پانصد میلیون ریال به بالا از مبداٌ مقطوعاً                                                      700000 ریال

8- حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق الذکر است

حق الثبت هر دفعه تغییر در موارد دیگر باستثناء  تغییر سرمایه                              4000 ریال

ب: حق الثبت موٌسسات غیر تجارتی موضوع بند ب ماده 10 اصلاحی30/12/1362   قانون ثبت شرکتها که بدون  سرمایه می باشند                                                                   4000 ریال

حقوق ثبتی موٌسسات غیر تجارتی باسرمایه بترتیب ذیل است.

1-حق الثبت موٌسسات غیر تجارتی تا دومیلیون ریال سرمایه مقطوعاٌ                  5000 ریال

2-حق الثبت موٌسسات غیر تجارتی از دو میلیون ویک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاٌ                                                                                                          ۷۰۰۰ ریال

3-حق الثبت موٌسسات غیر تجارتی از ده میلیون ویک ریال سرمایه تا یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاٌ                                                                                           10000 ریال

4-حق الثبت موٌسسات غیرتجارتی از یکصد میلیون ویک ریال سرمایه به بالا مقطوعاٌ                                                                                                        20000 ریال

5-حق الثبت تغییرات مربوط به ازدیاد سرمایه به ازاء هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخهای فوق می باشد

6 -    حق الثبت تغییرات در موارد دیگر به استثناء  تغییر  سرمایه                      1000ریال

پ : شرکتهای تعاونی روستائی و سایر شرکتها تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات بتصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون ومصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت وصنعت از پرداخت حقوق ثبتی معاف می باشند.

ت : حق الثبت هر شعبه شرکتها و موٌسسات تجارتی وغیر تجارتی و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده 10 این قانون می باشد

حق الثبت پلمپ دفاتر برابر بند( هـ )ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

حق الثبت دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت

1- حق الثبت پلمپ بازاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی بدون احتساب بهای اوراق   7000 ریال

2-درآمد صندوق (ب) موضوع ماده 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیر ماه1318 باٌزاء هر یکصد صفحه دفتر تجارتی                                                            3000 ریال

که به حساب اداره کل تصفیه امور ور شکستگی واریز می گردد.

3-کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه می شود.

حق الثبت اسم تجارتی موضوع ماده 121 قانون ثبت بر اساس بند (ز) ماده 1قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

حق الثبت  اسم تجارتی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه بازاء هر اسم تجارتی 4000 ریال

تعرفه حق الاجراء و حق حراج و دستمزد چوب زن حراج بر اساس بند(ک)و(ل)ماده1قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و  مصرف آن در موارد معین

ک-حق الاجرای اسناد لازم الاجرائ موضوع ماده 131 قانون ثبت پنج درصد  (5%)مبلغ مورد اجرا تعیین می شود.

ل-حق حراج موضوع ماده 10 آئین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حق حراج و محل مصرف آن مصوب 21/12/1331 بشرح ذیل تعیین می گردد.

1-در اموال منقول شش درصد(6%)

2-در اموال غیر منقول از یک ریال تا 10000 ریال شش درصد(6%) و از 100001 ریال به بالا چهار درصد(4%).

3-دستمزد چوب زن حراج تا 100000 ریال مبلغ فروش 10% بماٌخذ حق حراج صدی صد وصولی.

4-دستمزد چوب زن حراج از 100001 ریال تا 200000ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم بماٌخذ حق حراج صدی صد ریال وصولی.

5- دستمزد چوب زن حراج از 200001 ریال به بالانسبت به مازاد دویست هزار ریال یک صدم بماٌخذ حق حراج صدی صد وصولی.

تعرفه هزینه ثبت ملک در دفتر املاکموضوع مواد 11 و12 و119 قانون ثبت برابر بند (س) ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینتا 200000ریال مبلغفروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم بماٌخذ حق حراج صدی صدوصولی.

 ریالب وصول درامد حق حراج و محل مصرف آن مصوب 21/12/1331 بشرح ذیل آن در موارد معین

برای ثبت ملک در دفتر املاکموضوع مواد 11 و12 و119 قانون ثبت کلاً بازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود ملاک محاسبه املاک حداقل قیمت منطقه ایی و در نقاطی که قیمت منطقه ایی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.

تعرفه حق الثبت اسناد مالکیت تجدیدی

حق الثبت اسناد مالکیت تجدیدی برابر ماده 129 قانون ثبت به غیر ازبهاء  دفترچه  موضوع ماده  104 و 106 آیین نامه قانون ثبت                                                                    250 ریال

تعرفه هزینه تفکیک براساس بند (ح) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت مصوب 18/10/1351 و بند (ث) تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بقرارهر ده هزار ریال                             200 ریال

نرخ حق التحریر قانونی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق بنا به اختیار تفویضی شماره 10155/83/1-16/7/1383       ریاست محترمقوه قضائیه

 1-وکالت نامه مختصرحداقل 60000 ریال حداکثر150000ریال

2وکالت نامه مفصل            "100000   "      "    350000"

3-تنفیذ نامه ورضایت نامه "50000      "      "   150000"   

4-تقسیم نامه برای هر واحد مال منقول و غیر منقول 75000 ریال که از 300000 ریال کمتر نخواهد بود.

5-تعهد نامه دانشجویی و اعضاء هیاٌت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و بورسیه هاکه به نفع واحد آموزش عالی یا آموزش و پرورش و صندوقهای مربوطه به آنها داده می شود.                                            حداقل30000 ریال حد اکثر 80000 ریال

6-وقف نامه و وصیت نامه مختصر    حداقل150000 ریال حداکثر250000 ریال

7-وقف نامه و وصیت نامه مفصل     حد اقل300000 ریال حداکثر400000 ریال

8-اقرارنامه و تعهد نامه                  حد اقل30000   ریال حداکثر  75000  ریال

9-صلح نامه , هبه نامه (درصورتی که تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد)وقرارداد درصورتی که دریک برگ باشد.                          حد اقل60000 ریال حداکثر150000 ریال

10-تعویض یا ضم وثیقه,اقاله یا متمم قرارداد.    200000 ریال

11-فک رهن یا فسخ سند.                                   50000 ریال

12-صدور اجرائیه برای هر برگ                             30000 ریال

13-صدور اخطاریه برای هرنفر                              20000 ریال

14-دریافت و تعویض قبوض سپرده                      30000 ریال

15-تهیه رونوشت یافتو کپی مصدق از سندبرای هربرگ                                 25000 ریال

16-صدور گواهی علت عدم ثبت موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی   50000 ریال

17-ثبت عزل یا استیفای وکیل در حاشیه ملاحظات ثبت سند                            50000 ریال

18-گواهی امضاء                                                      حداقل10000 ریال حد اکثر30000 ریال

19-سایر اسناد غیر مالی که در بالا نیامده است از قبیل ابراء و ضم امین .                                                                               حد اقل30000 ریال حد اکثر 50000 ریال

تبصره

1-پرداخت حق التحریر و قیمت اوراق و قبوض اقساطی بالمناصفه بعهده طرفین است مگر اینکه قبلاً توافق دیگری به عمل آمده باشد یا یک طرف شخصاً تمام آن را بپردازد.

2-منضور از مختصر ,سندی است که به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد ومفصل آن است که بیش از نیم برگی باشد.

                      تعرفه حق التحریر دفاتر ازدواج وطلاق

ازدواج

1- مهریه تا ده میلیون ریال                              100000 ریال

2-   مهریه تا بیست وپنج میلیون ریال               200000 ریال

3-مهریه تا پنجاه میلیون ریال                            300000ریال

4-مهریه از پنجاه میلیون ریال به بالا                 450000 ریال

طلاق

ثبت واقعه طلاق اعم از رجعی و بائن               200000 ریال

صدور اجرائیه و تهیه رونوشت از ثبت رجوع و بذل مدت

1-صدور اجرائیه                                                    5000 ریال

2-تهیه رونوشت از ثبت واقعه ازدواج یا طلاق         5000 ریال

3-ثبت رجوع و رجوع بما بذل و بذل مدت                 5000 ریال

تبصره

1-در صورتیکه واقعه ازدواج فاقد مهریه باشد مشمول حق التحریر بند 1 ازدواج می باشد.

2-مبالغ مربوط به اوراق واعلامیهطبق تعرفه تعیین شده علیحده وصول می شود

3-سران دفاتر ازدواج و طلاق حق دریافت وجوهی بیش از تعرفه قانونی فو ق تحت هر عنوان از ارباب رجوع را ندارند.

4-سران دفاتر ازدواج وطلاق مکلفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید به طرفین تحویل نمایند و رسید تحویل که قبض رسید در آن درج شده به امضاء طرفین عقود برسانندو درسابقه نگهداری نمایند.

تهیه و تنظیم :بهنام لرستانی مسئول امور مالی ثبت اسنادواملاک فسا                                                                 اردیبهشت 1388