سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1388

هزینه تفکیک

هزینه تفکیک مـوضـوع مــاده (150)الحاقی به قانون ثبت مصوب 18/10/51 و بند «ث» تبصره (90)قانون بودجه سال 1362 کل کشور به قرار هر ده هزار ریال ،200 ریال .

هزینه گواهی

برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته می شود هر تصدیق پنج هزار (5000)ریال .

هزینه تهیه رونوشت نقشه ثبتی و تصدیق صحت نقشه ثبتی موضوع ماده 61 قانون ثبت

ماده 1: رونوشت نقشه هر ملکی را با گواهی یا درخواست دادگاه و یا تقاضای کتبی صاحبان املاک یا اشخاص ذینفع از اداره ثبت که ملک در حوزه آن واقع است می توانند بخواهند - دادن رونوشت نقشه ملکی که به ثبت نرسیده و یا موعد اعتراض آن منقضی نگردیده ممنوع است ، مگر با قید اینکه ( این رونوشت نقشه غیر قطعی ملک است .)

ماده 2: تقاضای اخذ رونوشت از اصل نقشه به اداره ثبت مربوطه تسلیم و با دستور مسئول اداره از طریق بایگانی ثبت به حسابداری ارسال می شود . حسابدار بر طبق ضوابط آتی میزان هزینه مربوط را محاسبه و فیش بانکی صادر و پس از واریز  به حساب بانکی « سایر درآمدهای ثبتی » توسط ذینفع شماره و تاریخ آن روی تقاضانامه ثبت و سپس به نقشه بردار مربوط تسلیم و نقشه بردار ثبت نیز رونوشت نقشه را مطابق اصل نقشه تهیه و مطابقت با اصل آن را گواهی و امضاء می نماید . سپس سوابق از طریق حسابداری به بایگانی عودت تا رونوشت نقشه پس از مهر و امضاء مسئول اداره ثبت با اخذ رسید به ذینفع تسلیم گردد ، بابت هزینه تهیه و گواهی رونوشت نقشه برای هر متر مربع سطح نقشه جمعا پنج هزار ریال اخذ می گردد « کسر یک متر سطح نقشه یک متر مربع تمام محسوب می شود » و چنانچه نقشه ملک که درخواست رونوشت آن چه با گواهی یا درخواست دادگاه یا تقاضای کتبی صاحبان املاک یا اشخاص ذینفع با هر یک از ارگانها و وزارت خانه ها و موسسات و نهادها و شهرداریها اعم از بخش عمومی یا خصوصی شده و بصورت نقشه کاداستر باشد تابع تعرفه های موضوع تبصره 32 قانون بودجه سال 1375 خواهد بود.

 ماده 3: کوچک یا بزرگ کردن رونوشت نقشه ممنوع است و باید رونوشت نقشه عینا مطابق با اصل آن باشد.تبصره - هر نوع تغییر در اندازه و مقیاس منوط به اجازه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. 

ماده 4: این آئین نامه جایگزین آئین نامه های قبلی است و از تاریخ تصویب قابل اجرا است ، کلیه مقررات مغایر با این آئین نامه ملغی است .

حق الودیعه اسناد و اوراق

حق الودیعه اسناد و اوراق ، برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه (250) ریال تعیین که حق الودیعه شش ماه قبلا اخذ خواهد شد و برای اسناد و اوراقی که بطور دائم به اداره ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.

معافیت ها

برخی از مؤسسات و ادارات دولتی مطابق قوانین مصوب پرداخت حق الثبت اسناد معاف می باشند که به شرح زیر است :

·          ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) ، بخشنامه شماره 34/5073 مورخ7/5/76 اداره کل امور اسناد.

·      نقل و انتقال زمین و املاک موضوع ماده 17 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش. ( بخشنامه شماره 1/41/5247 مورخ 22/3/78  سازمان ثبت ) .

·         سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص انتقال اراضی .

·          بنیاد جانبازان و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. ( ماده واحد مصوب 24/2/58 )

·         اسناد تعهد جهت اعزام دانشجو و اعضاء هیات های علمی به خارج از کشور  .  (ماده  واحده مصوب  2/12/71  ) .

·      سازمان جنگلها و مراتع بر حسب تبصره 2 ماده 29 قانون جنگلها و مراتع کشور فقط نسبت به انتقال اراضی از پرداخت حق الثبت اسناد معاف است

·    

  حق الاجراء

·         نوع اجرائیه                                                                                          حق الاجراء

·          اجرای اصل طلب برابر ماده 131 قانون ثبت و ماده 217 آیین نامه اجراء          بماخذ نیم عشر

·          اجرای خسارت دیر کرد                                                                       بماخذ نیم عشر

·          اجرای حق الوکاله                                                                             بماخذ نیم عشر

·          اجرای وجه الضمان                                                                            بماخذ نیم عشر

·          اجرای وجه التزام                                                                               بماخذ نیم عشر

·          اجرای اسناد رهنی - قطعی – اجاره                                                     بماخذ نیم عشر

·         ** توضیحا در مورد معاملات موضوع ماده 34 اصلاحی 18 دی ماه 1351 قانون ثبت هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در مدت چهار ماهه اول که برای استفاده از حق استرداد مقرر شده با بستانکار مستقیما ختم معامله نماید نصف نیم عشر را باید بپردازد و اگر ظرف مدت مذکور نصف نیم عشر را نپرداخت تمام نیم عشر به وی تعلق می گیرد.

·         حق حراج

·           مبلغ حراج                                                                                   مبلغ حق حراج

·         در اموال منقول نسبت به کل مبلغ حراج وصولی                                          6%

·         در اموال غیر منقول تا 10.000 ریال                                                           6%

·         در اموال غیر منقول از 10.001 ریال به بالا                                                   4%

امور مالی دفاتر ازدواج و طلاق

به ثبت ازدواج و طلاق حق الثبت تعلق نمی گیرد و لیکن تعرفه حق التحریر اسناد ازدواج و طلاق با توجه به اصلاحیه مورخه 6/6/79 به شرح ذیل می باشد :

الف : ازدواج

·          در صورتی که میزان مهریه تا 5 میلیون ریال باشد.                       50000 ریال

·          مهریه از 5 میلیون ریال تا 15 میلیون ریال                                   80000 ریال

·         مهریه از 15 میلیون و یک ریال تا 30 میلیون ریال                         100000 ریال

·          از مبلغ 30 میلیون ریال به بالا                                                150000 ریال

ب: طلاق 

·         برای تنظیم و ثبت واقعه طلاق                                                 100000 ریال 

نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج

بر اساس ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب مورخ  13/ 02/ 77 هیأت محترم وزیران نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل می باشد :

مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضربدر عدد شاخص در سال قبل  تقسیم بر  عدد شاخص در سال وقوع عقد  مساوی  ارزش مهریه در حال حاضر .

به طور مثال اگر ازدواجی با مبلغ مهریه 200000 ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد ، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر ( سال 1381 ) از رابطه ذیل استفاده می گردد :  مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه ضربدر عدد شاخص در سال 1380 تقسیم بر عدد شاخص در سال 1352 مساوی مبلغ مهریه در حال حاضر ( سال 1381 ) .

بر اساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که در جدول پیوست آمده است :  

مبلغ مهریه در حال حاضر (ریال) مساوی است با 91/ 177 تقسیم بر 28/ 1 ضربدر 200000 ریال مساوی 27798437 ریال

در نتیجه مهریه قابل پرداخت در سال 1381 ( زمان تأدیه ) معادل 27798437 ریال می باشد . بدیهی است تا سال 1381 به پایان نرسد ، صورت کسر فوق ، شاخص سال 1380 یعنی عدد 91/ 177 خواهد بود و بعد از اتمام سال 1381 و ورود به سال 1382 شاخص سال 1381 جایگزین شاخص 1380 خواهد گردید .

بر اساس ماده 3 آئین نامه مذکور در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه و به شرح مثال فوق و به ترتیب ذیل خواهد بود :

مبلغ مهریه مندرج در عقد نامه ضربدر عدد شاخص در سال فوت تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد مساوی ارزش مهریه در حال حاضر .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران ( شاخص تورم ) اعداد سالانه در سالهای 1380 - 1315

(  100 = 1376 )

امور مالی دفاتر اسناد رسمی

وجوهی که برای  تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شوند به شرح زیر است : 

·           حق التحریر طبق تعرفه مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

·           حق الثبت بر اساس ماده 123 قانون ثبت به استثنای مواردی که مقررات خاص دارد.

·            سایر وجوهی که طبق مقررات وصول آن به عهده دفترخانه است. (مثل مالیات)

** ضمنا اخذ هر گونه وجه نقد ممنوع میباشد و تمام وجوه قانونی میبایست به حسابهای مربوط در بانک واریز گردند.

حق الثبت

الف : حق الثبت اسناد به جز موارد خاص مطابق ماده 123 قانون ثبت بدین شرح دریافت می شود :

 اسناد تا مبلغ چهل میلیون ریال               30 در هزار

 اسناد از چهل میلیون ریال به بالا              50 در هزار

در مورد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع است هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد .

ب : برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق الثبت از ماخذ پنجاه هزار ریال وصول خواهد شد.

پ : حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست ریال .

ت : طبق مفـاد تبصره یک بنـد الف مـاده یک قــانـون وصـول برخی از درآمـدهـای دولـت اصـلاحی  30 / 2 / 80 - تعرفه ثبـت اسنـاد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیر نفتی سه در هزار و برای بخش های تولیدی ، تجاری ، ( صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، مسکن و ساختمان ) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت های فرهنگی ( فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش ) پنج در هزار می باشند .

تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

الف : اسناد رسمی اعم از قطعی - قرارداد مشارکت مدنی - فروش اقساطی - رهنی- استقراضی - اجاره اموال منقول و غیر منقول.

·         اسنادی که مبلغ آنها تا یک میلیون ریال است ؛ 60000 ریال.

·          اسنادی که مبلغ آنها از یک میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد یک میلیون ریال ؛ پانزده در هزار.

·          اسنادی که مبلغ آنها از ده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال است نسبت به مازاد ده میلیون ریال ؛ یک و نیم در هزار.

·          اسنادی که مبلغ آنها از پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست میلیون ریال است نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال؛ یک در هزار.

·          اسنادی که مبلغ آنها از دویست میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال است نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ؛ نیم در هزار.

·           اسنادی که مبلغ آنها از یک میلیارد و یک ریال به بالا است نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ؛ ربع در هزار .

تبصره : در صورتیکه که طرفین معامله بیش از چهار نفر باشند بازاء هر نفر اضافی 5000ریال به حق التحریر متعلقه اضافه می شود.

ب: اسناد غیر مالی

·          وکالتنامه های مختصر که برای انجام معامله نباشد شصت هزار ریال و چنانچه برای انجام معامله باشد یکصد هزار ریال.

 وکالتنامه های مفصل که برای انجام معامله نباشد یکصد هزار ریال و چنانچه برای انجام معامله باشد دویست هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال .

تبصره : حق التحریر وکالتنامه برای انتقال خودرو و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت برابر حق التحریر اسناد قطعی آنهاست.

·          تنفیذ نامه ، رضایت نامه 50000 ریال .

·          تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو غیر منقول ، اعم از زمین ، آب ، مزرعه ، پلاک ثبتی یا قطعه تفکیکی ( آپارتمان یا نوع دیگر ) پنجاه هزار ریال که از یکصد و پنجاه هزار ریال کمتر نخواهد بود.( توضیح) : پارکینگ و انباری و سایر منضمات با خود آپارتمان مجموعاً یک واحد محسوب می شود.

·          اقرارنامه و تعهد نامه 30000 ریال .

·          وقفنامه وصیتنامه مختصر یکصد هزار ریال مفصل سیصد هزار ریال .

·          صلحنامه و هبه نامه ( که تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتیکه یک برگ باشد شصت هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال .

·         تعویض یا ضم وثیقه ، متمم قراردادها و اسناد 50000 ریال .

·          فک یا فسخ یا اقامه سند و ارسال اطلاعنامه فسخی به اداره ثبت 10000 ریال .

·         حق التحریر صدور اجرائیه برای هر برگ 10000 ریال .

·          صدور اخطاریه برای هر نفر 5000 ریال .

·          دریافت یا تعویض قبوض سپرده مجموعاً 10000 ریال .

·         تهیه رونوشت و گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی 10000 ریال .

·         صدور گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی 10000 ریال .

·          عزل وکیل توسط موکل در حاشیه ملاحظات 10000 ریال .

·         سایر اسناد غیر مالی که در بالا نیامده باشد از قبیل ابراء ، ضم امین و غیره 30000 ریال .

تبصره یک : پرداخت حق التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی باالمناصفه بعهده طرفین است، مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این خصوص بعمل آمده باشد یا یک طرف شخصاً تمام آن را بپردازد.

تبصره دو : منظور از مختصر ، سندی است که به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد و مفصل آن است که بیش از نیم برگی باشد. /ط

ج: بابت حق التحریر گواهی هر امضاء 10000 ریال .

حق الثبت تعیین نام شرکتها

حق الثبت تعیین نام در خصوص شرکتها                 40.000 ریال

حق الثبت تاسیس شرکتها

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    یک میلیون ریال  (1.000.000)       12000 ریال  

·          حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    دو میلیون ریال  (2.000.000)      24000 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    سه میلیون ریال  (3.000.000)    31500  ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    چهار میلیون ریال  (4.000.000)     39000 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    پنج میلیون ریال  (5.000.000)    44300 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    شش میلیون ریال  (6.000.000)     49600 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    هفت میلیون ریال  ( 7.000.000)      54900 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    هشت میلیون ریال  (8.000.000)    60200 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    نه میلیون ریال  (9.000.000)    63200 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    ده میلیون ریال  (10.000.000)    66200 ریال 

از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال 23 ریال.

از صد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال از مبدا مقطوعا 375000 ریال

از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا مقطوعا  525000 ریال

حق الثبت تغییرات در شرکتها بدون تغییر در سرمایه شرکت  3000 ریال میباشد.

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری تابع سرمایه موسسه می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه شرکتها

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه شرکت در زمان تاسیس  تابع سرمایه شرکت می باشد.          حق الثبت تاسیس هر شعبه در شرکتهای ثبت شده تابع آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می باشد.

حق الثبت تاسیس موسسات غیر تجاری

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری بدون سرمایه     6.000 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه تا دو میلیون ریال  مقطوعا   7.500 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از دو میلیون و یک ریال (2.000.001) تا ده میلیون ریال (10.000.000) مقطوعا    11.250 ریال  

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از ده میلیون و یک ریال (10.000.001) تا صد میلیون ریال (100.000.000) مقطوعا    15.000 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از صد میلیون و یک ریال (100.000.001) ریال به بالا مقطوعا  30.000 ریال

·         حق الثبت تغییرات در موسسات غیر تجاری 1500 ریال می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری تابع سرمایه موسسه می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه شرکتها

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه شرکت در زمان تاسیس  تابع سرمایه شرکت می باشد.

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه در شرکتهای ثبت شده تابع آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می باشد.

حق الثبت تاسیس موسسات غیر تجاری

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری بدون سرمایه     6.000 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه تا دو میلیون ریال  مقطوعا   7.500 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از دو میلیون و یک ریال (2.000.001) تا ده میلیون ریال (10.000.000) مقطوعا    11.250 ریال  

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از ده میلیون و یک ریال (10.000.001) تا صد میلیون ریال (100.000.000) مقطوعا    15.000 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از صد میلیون و یک ریال (100.000.001) ریال به بالا مقطوعا  30.000 ریال

·         حق الثبت تغییرات در موسسات غیر تجاری 1500 ریال می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری تابع سرمایه موسسه می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه شرکتها

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه شرکت در زمان تاسیس  تابع سرمایه شرکت می باشد.

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه در شرکتهای ثبت شده تابع آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می باشد.

پلمپ دفاتر تجاری

·         حق الثبت پلمپ یک جلد دفتر یکصد برگ           7000 ریال

·         حق الثبت پلمپ یک جلد دفتر دویست برگ       14000 ریال 

صندوق "ب" در خصوص پلمپ دفاتر

·         برای هر  یک جلد دفتر دارای  50 برگ       3000 ریال

·         برای هر  یک جلد دفتر دارای  100 برگ    6000 ریال

·         برای هر  یک جلد دفتر دارای  200 برگ   12000 ریال

·         برای هر  یک جلد دفتر دارای  300 برگ   18000 ریال

ثبت نام در دفاتر بازرگانی (صدور کارت بازرگانی)

حق ثبت نام در دفاتر بازرگانی ( صدور کارت بازرگانی)     40.000 ریال

حق الثبت املاک جاری

برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11)و(12)و(119) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود . ملاک محاسبه حق الثبت املاک ، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود .

حق الثبت املاک تجدیدی و المثنی

برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه (15000) ریال ،(250000 )ریال بابت حق الثبت دریافت می گردد .                  

                        حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک ثبت شده و ثبت نشده

حـق الثبت رونوشت اسنــاد و مــدارک مـوضــوع مــواد (129)و (130) قانون ثبت و بند « پ » و « ت » تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می شود .

                 حق الثبت صدور اسناد مالکیت در اجرای ماده 104 مکرر قانون ثبت

منظور از حق الثبت مذکور در ماده 104 مکرر آئینامه قانون ثبت بطوریکه در ماده مزبور تصریح شده همان حق الثبت در دفتر اسناد رسمی است (تا مبلغ چهل میلیون ریال بمیزان 30 در هزار و اسناد از چهل میلیون ریال به بالا 50 در هزار قیمت منطقه ای) که باید پس از ارزیابی اعیانی به ماخذ مذکور دریافت گردد  ( بند 256 مجموعه بخشنامه تا آخر سال 49 ).

                                                حق الثبت املاک دولتی

دولت از پرداخت حق الثبت املاک معاف می باشد.

                                    حق الثبت املاک متعلق به شهرداری

معافیت املاک متعلقه به شهرداری نسبت به دو صدی پنجاه املاک مشمول همان معافیت حق الثبت مذکور در ماده 109 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری می باشد و بعبارت دیگر هر چه که مربوط به حق الثبت است و شهرداری در موقع صدور سند مالکیت بایستی بپردازد معاف از پرداخت خواهد بود .

( بند 246 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 )

                                               حق الثبت املاک موقوفه

برابر تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام بقاع متبرکه اماکن مذهبی اسلامی مدارس علوم دینی موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشد.پنجاه در هزار  مقرر در قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نیز جزء هزینه های ثبتی محسوب میگردد اما این معافیت شامل هزینه های مربوط به هیاتها و کارشناسی نمی گردد.

  هزینه صدور سند مالکیت در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت املاک جاری

پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی که بقایای ثبتی به ازاء هر ده هزار ریال یکهزار ریال قیمت منطقه ای می باشد.

هزینه صدور سند مالکیت در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت املاک تجدیدی

پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت.

                هزینه صدور سند مالکیت در اجرای ماده 140 برنامه سوم توسعه

از پرداخت هزینه معاف میباشد و صرفا بهای دفترچه مالکیت اخذ می گردد

امور مالی دفاتر اسناد رسمی

وجوهی که برای  تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شوند به شرح زیر است : 

·           حق التحریر طبق تعرفه مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

·           حق الثبت بر اساس ماده 123 قانون ثبت به استثنای مواردی که مقررات خاص دارد.

·            سایر وجوهی که طبق مقررات وصول آن به عهده دفترخانه است. (مثل مالیات)

** ضمنا اخذ هر گونه وجه نقد ممنوع میباشد و تمام وجوه قانونی میبایست به حسابهای مربوط در بانک واریز گردند.

حق الثبت

الف : حق الثبت اسناد به جز موارد خاص مطابق ماده 123 قانون ثبت بدین شرح دریافت می شود :

 اسناد تا مبلغ چهل میلیون ریال               30 در هزار

 اسناد از چهل میلیون ریال به بالا              50 در هزار

در مورد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع است هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد .

ب : برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق الثبت از ماخذ پنجاه هزار ریال وصول خواهد شد.

پ : حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله دویست ریال .

ت : طبق مفـاد تبصره یک بنـد الف مـاده یک قــانـون وصـول برخی از درآمـدهـای دولـت اصـلاحی  30 / 2 / 80 - تعرفه ثبـت اسنـاد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و تامین اجتماعی به تعاونی های ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیر نفتی سه در هزار و برای بخش های تولیدی ، تجاری ، ( صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، مسکن و ساختمان ) و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و فعالیت های فرهنگی ( فیلم سازی و احداث تالارهای نمایش ) پنج در هزار می باشند .

تعرفه های حق التحریر دفاتر اسناد رسمی

الف : اسناد رسمی اعم از قطعی - قرارداد مشارکت مدنی - فروش اقساطی - رهنی- استقراضی - اجاره اموال منقول و غیر منقول.

·         اسنادی که مبلغ آنها تا یک میلیون ریال است ؛ 60000 ریال.

·          اسنادی که مبلغ آنها از یک میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال است نسبت به مازاد یک میلیون ریال ؛ پانزده در هزار.

·          اسنادی که مبلغ آنها از ده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال است نسبت به مازاد ده میلیون ریال ؛ یک و نیم در هزار.

·          اسنادی که مبلغ آنها از پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست میلیون ریال است نسبت به مازاد پنجاه میلیون ریال؛ یک در هزار.

·          اسنادی که مبلغ آنها از دویست میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال است نسبت به مازاد دویست میلیون ریال ؛ نیم در هزار.

·           اسنادی که مبلغ آنها از یک میلیارد و یک ریال به بالا است نسبت به مازاد یک میلیارد ریال ؛ ربع در هزار .

تبصره : در صورتیکه که طرفین معامله بیش از چهار نفر باشند بازاء هر نفر اضافی 5000ریال به حق التحریر متعلقه اضافه می شود.

ب: اسناد غیر مالی

·          وکالتنامه های مختصر که برای انجام معامله نباشد شصت هزار ریال و چنانچه برای انجام معامله باشد یکصد هزار ریال.

 وکالتنامه های مفصل که برای انجام معامله نباشد یکصد هزار ریال و چنانچه برای انجام معامله باشد دویست هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال .

تبصره : حق التحریر وکالتنامه برای انتقال خودرو و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت برابر حق التحریر اسناد قطعی آنهاست.

·          تنفیذ نامه ، رضایت نامه 50000 ریال .

·          تقسیم نامه برای هر واحد تقسیم مال منقول نظیر انواع خودرو غیر منقول ، اعم از زمین ، آب ، مزرعه ، پلاک ثبتی یا قطعه تفکیکی ( آپارتمان یا نوع دیگر ) پنجاه هزار ریال که از یکصد و پنجاه هزار ریال کمتر نخواهد بود.( توضیح) : پارکینگ و انباری و سایر منضمات با خود آپارتمان مجموعاً یک واحد محسوب می شود.

·          اقرارنامه و تعهد نامه 30000 ریال .

·          وقفنامه وصیتنامه مختصر یکصد هزار ریال مفصل سیصد هزار ریال .

·          صلحنامه و هبه نامه ( که تعیین قیمت برای آن مقدور نباشد) و قرارداد در صورتیکه یک برگ باشد شصت هزار ریال و به ازاء هر برگ اضافی بیست هزار ریال .

·         تعویض یا ضم وثیقه ، متمم قراردادها و اسناد 50000 ریال .

·          فک یا فسخ یا اقامه سند و ارسال اطلاعنامه فسخی به اداره ثبت 10000 ریال .

·         حق التحریر صدور اجرائیه برای هر برگ 10000 ریال .

·          صدور اخطاریه برای هر نفر 5000 ریال .

·          دریافت یا تعویض قبوض سپرده مجموعاً 10000 ریال .

·         تهیه رونوشت و گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی 10000 ریال .

·         صدور گواهی عدم حضور موضوع بند 89 مجموعه بخشنامه های ثبتی 10000 ریال .

·          عزل وکیل توسط موکل در حاشیه ملاحظات 10000 ریال .

·         سایر اسناد غیر مالی که در بالا نیامده باشد از قبیل ابراء ، ضم امین و غیره 30000 ریال .

تبصره یک : پرداخت حق التحریر و قیمت اوراق و اسناد و قبوض اقساطی باالمناصفه بعهده طرفین است، مگر اینکه قبلاً توافق دیگری در این خصوص بعمل آمده باشد یا یک طرف شخصاً تمام آن را بپردازد.

تبصره دو : منظور از مختصر ، سندی است که به اندازه اوراق نیم برگی بیشتر نباشد و مفصل آن است که بیش از نیم برگی باشد. /ط

ج: بابت حق التحریر گواهی هر امضاء 10000 ریال .

حق الثبت تعیین نام شرکتها

حق الثبت تعیین نام در خصوص شرکتها                 40.000 ریال

حق الثبت تاسیس شرکتها

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    یک میلیون ریال  (1.000.000)       12000 ریال  

·          حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    دو میلیون ریال  (2.000.000)      24000 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    سه میلیون ریال  (3.000.000)    31500  ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    چهار میلیون ریال  (4.000.000)     39000 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    پنج میلیون ریال  (5.000.000)    44300 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    شش میلیون ریال  (6.000.000)     49600 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    هفت میلیون ریال  ( 7.000.000)      54900 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    هشت میلیون ریال  (8.000.000)    60200 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    نه میلیون ریال  (9.000.000)    63200 ریال

·         حق الثبت تاسیس شرکت ها با سرمایه    ده میلیون ریال  (10.000.000)    66200 ریال 

از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال 23 ریال.

از صد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال از مبدا مقطوعا 375000 ریال

از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا مقطوعا  525000 ریال

حق الثبت تغییرات در شرکتها بدون تغییر در سرمایه شرکت  3000 ریال میباشد.

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری تابع سرمایه موسسه می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه شرکتها

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه شرکت در زمان تاسیس  تابع سرمایه شرکت می باشد.

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه در شرکتهای ثبت شده تابع آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می باشد.

حق الثبت تاسیس موسسات غیر تجاری

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری بدون سرمایه     6.000 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه تا دو میلیون ریال  مقطوعا   7.500 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از دو میلیون و یک ریال (2.000.001) تا ده میلیون ریال (10.000.000) مقطوعا    11.250 ریال  

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از ده میلیون و یک ریال (10.000.001) تا صد میلیون ریال (100.000.000) مقطوعا    15.000 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از صد میلیون و یک ریال (100.000.001) ریال به بالا مقطوعا  30.000 ریال

·         حق الثبت تغییرات در موسسات غیر تجاری 1500 ریال می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری تابع سرمایه موسسه می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه شرکتها

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه شرکت در زمان تاسیس  تابع سرمایه شرکت می باشد.

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه در شرکتهای ثبت شده تابع آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می باشد.

حق الثبت تاسیس موسسات غیر تجاری

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری بدون سرمایه     6.000 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه تا دو میلیون ریال  مقطوعا   7.500 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از دو میلیون و یک ریال (2.000.001) تا ده میلیون ریال (10.000.000) مقطوعا    11.250 ریال  

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از ده میلیون و یک ریال (10.000.001) تا صد میلیون ریال (100.000.000) مقطوعا    15.000 ریال

·         حق الثبت موسسات غیر تجاری با سرمایه از صد میلیون و یک ریال (100.000.001) ریال به بالا مقطوعا  30.000 ریال

·         حق الثبت تغییرات در موسسات غیر تجاری 1500 ریال می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری

حق الثبت تاسیس شعبه در موسسات غیر تجاری تابع سرمایه موسسه می باشد.

حق الثبت تاسیس شعبه شرکتها

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه شرکت در زمان تاسیس  تابع سرمایه شرکت می باشد.

·         حق الثبت تاسیس هر شعبه در شرکتهای ثبت شده تابع آخرین سرمایه ثبت شده شرکت می باشد.

پلمپ دفاتر تجاری

·         حق الثبت پلمپ یک جلد دفتر یکصد برگ           7000 ریال

·         حق الثبت پلمپ یک جلد دفتر دویست برگ       14000 ریال

صندوق "ب" در خصوص پلمپ دفاتر

·         برای هر  یک جلد دفتر دارای  50 برگ       3000 ریال

·         برای هر  یک جلد دفتر دارای  100 برگ    6000 ریال

·         برای هر  یک جلد دفتر دارای  200 برگ   12000 ریال

·         برای هر  یک جلد دفتر دارای  300 برگ   18000 ریال

ثبت نام در دفاتر بازرگانی (صدور کارت بازرگانی)

حق ثبت نام در دفاتر بازرگانی ( صدور کارت بازرگانی)     40.000 ریال

حق الثبت املاک جاری

برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11)و(12)و(119) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود . ملاک محاسبه حق الثبت املاک ، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود .

حق الثبت املاک تجدیدی و المثنی

برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه (15000) ریال ،(250000 )ریال بابت حق الثبت دریافت می گردد .                  

                        حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک ثبت شده و ثبت نشده

حـق الثبت رونوشت اسنــاد و مــدارک مـوضــوع مــواد (129)و (130) قانون ثبت و بند « پ » و « ت » تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین می شود .

                 حق الثبت صدور اسناد مالکیت در اجرای ماده 104 مکرر قانون ثبت

منظور از حق الثبت مذکور در ماده 104 مکرر آئینامه قانون ثبت بطوریکه در ماده مزبور تصریح شده همان حق الثبت در دفتر اسناد رسمی است (تا مبلغ چهل میلیون ریال بمیزان 30 در هزار و اسناد از چهل میلیون ریال به بالا 50 در هزار قیمت منطقه ای) که باید پس از ارزیابی اعیانی به ماخذ مذکور دریافت گردد  ( بند 256 مجموعه بخشنامه تا آخر سال 49 ).

                                                حق الثبت املاک دولتی

دولت از پرداخت حق الثبت املاک معاف می باشد.

                                    حق الثبت املاک متعلق به شهرداری

معافیت املاک متعلقه به شهرداری نسبت به دو صدی پنجاه املاک مشمول همان معافیت حق الثبت مذکور در ماده 109 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری می باشد و بعبارت دیگر هر چه که مربوط به حق الثبت است و شهرداری در موقع صدور سند مالکیت بایستی بپردازد معاف از پرداخت خواهد بود .

( بند 246 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 )

                                               حق الثبت املاک موقوفه

برابر تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه موقوفات عام بقاع متبرکه اماکن مذهبی اسلامی مدارس علوم دینی موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشد.پنجاه در هزار  مقرر در قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت نیز جزء هزینه های ثبتی محسوب میگردد اما این معافیت شامل هزینه های مربوط به هیاتها و کارشناسی نمی گردد.

  هزینه صدور سند مالکیت در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت املاک جاری

پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت و بقایای ثبتی که بقایای ثبتی به ازاء هر ده هزار ریال یکهزار ریال قیمت منطقه ای می باشد.

هزینه صدور سند مالکیت در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت املاک تجدیدی

پنجاه در هزار حقوق دولتی و بهای دفترچه مالکیت.

                هزینه صدور سند مالکیت در اجرای ماده 140 برنامه سوم توسعه

از پرداخت هزینه معاف میباشد و صرفا بهای دفترچه مالکیت اخذ می گردد