سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1388

تاریخچه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان فسااداره ثبت اسناد و املاک در بخش دهم فارس بنام قصبه فسا در سال 1310 تاسیس گردید بدواً در سال 1309 اقدام به آگهی ماده 9و 10 در مورد تعیین حدود اربعه حوزه ثبتی فسا گردید که از تاریخ تصویب این قانون اهالی شهر و روستاهای تایعه که دارای املاک مسکونی یا زراعی بوده جهت اخذ اظهار نامه ثبتی به اداره ثبت محل رجوع نمودند 0 کل شهر فسا دارای 4 قطعه در دفاتر توزیع اظهار نامه که شماره پلاک املاک در دفاتر 1و2و3و4 نوشته شده می باشد .

قطعه سه دفتر توزیع اظهار نامه شامل پلاکهای 2860 الی 3206

قطعه چهار دو دفتر توزیع اظهار نامه شامل پلاکهای 3207 الی آخرین پلاک شیبکوه

که پلاک سی مندرج در دفاتر مذکور بنام دهنده اظهار نامه ثبتی معرفی گردیده است اقطعه یک دفتر توزیع اظهار نامه از پلاک 1 الی 1270 املاک داخل در شهر فسا که پلاک بنام افراد مالک در دفتر مذکور معرفی گردید .قطعه دو دفتر توزیع اظهار نامه شامل پلاک های 1271 الی 2859

اولین ملک در دفتر املاک در مورخه 11/1/1313 بنام کربلائی محمد حسن قصاب زاده و ملک ششدانگ یک قطعه زمین که در دفتر 1و شماره پلاک 1 به ثبت رسیده است و همچنین تاریخ ثبت اولین سند در دفتر اسناد رسمی شماره 10 فسا که به شهرستان جهرم منتقل گردیده و اکنون سابقه های آن در دفتر خانه شماره 16 فسا می باشد در مورخه 16/8/1312 که معامل حاج رجب علی افتخاری لاری و متعامل حاج علی اکبر بیگی زاده و نوع سند ذمه ای و شماره سندیک است  می باشد .اسامی روسا و مدت ریاست از ابتدای تاسیس تا کنون به این شرح است :

اسامی روسا :                                                                                      مدت ریاست :

صارمی                                                                                                 1314-1312

نسابه                                                                                                           1314 

رهنمون                                                                                                         1315

احمد نسابه                                                                                              18- 1316

محمد ذوالنور                                                                                              24-1319

محمد رهنمون                                                                                            27-1325

محمد امامی                                                                                              30-1328

حسن محسنی                                                                                          33-1330

علی صارمی                                                                                              35-1334

احمد اوسعی                                                                                             37-1336

محمد اعتماد                                                                                              39-1338

جاهد                                                                                                        42-1340

علی صارمی نوری                                                                                       45-1343

عباس صراف                                                                                             47 -1346

صیادی پور                                                                                                 50-1348

جمشید نور افشان                                                                                      51-1350

محبی                                                                                                      54-1351

حمزه بردبار                                                                                                72-1354

جلالزاده                                                                                                    78-1372

کاری                                                                                                        79-1378

فاتحیان                                                                                                     82-1379

محمد کیهان                                                                                           1386-1382

محمد رضا بردبار                                                                                       1386 تا کنون

 

پس از احداث ساختمان جدید و کنونی ثبت فسا واقع در خیابان شهید منتظری در سال 1378 این اداره از ساختمان قبلی واقع در خیابان روزبهان کوچه امام جمعه به این مکان انتقال یافت با تاسیس و راه اندازی ثبت شیبکوه کلیه پرونده ها و پلاکهای مربوط به این بخش به آن اداره انتقال یافت که مستقلاً در آن بخش رسیدگی می گردد.